Romains 8:22
כי ידענו אשר הבריאה כלה יחד תאנח ותחיל עד הנה׃
Génèse 3:17-19
17
ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך׃
18
וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה׃
19
בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב׃
Génèse 5:29
ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה׃
Génèse 6:13
ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ׃
Job 12:6-10
6
ישליו אהלים לשדדים ובטחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו׃
7
ואולם שאל נא בהמות ותרך ועוף השמים ויגד לך׃
8
או שיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים׃
9
מי לא ידע בכל אלה כי יד יהוה עשתה זאת׃
10
אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש׃
Esaïe 24:5
והארץ חנפה תחת ישביה כי עברו תורת חלפו חק הפרו ברית עולם׃
Esaïe 24:6
על כן אלה אכלה ארץ ויאשמו ישבי בה על כן חרו ישבי ארץ ונשאר אנוש מזער׃
Jérémie 12:4
עד מתי תאבל הארץ ועשב כל השדה ייבש מרעת ישבי בה ספתה בהמות ועוף כי אמרו לא יראה את אחריתנו׃
Jérémie 12:11
שמה לשממה אבלה עלי שממה נשמה כל הארץ כי אין איש שם על לב׃
Jérémie 14:5
כי גם אילת בשדה ילדה ועזוב כי לא היה דשא׃
Jérémie 14:6
ופראים עמדו על שפים שאפו רוח כתנים כלו עיניהם כי אין עשב׃
Osée 4:3
על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו׃
Joël 1:18
מה נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשמו׃