Exode 20:19
ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות׃
Nombres 17:12
ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו׃
Luc 8:28
וירא את ישוע ויפל לפניו ויקרא בקול גדול מה לי ולך ישוע בן אל עליון מבקש אני ממך אשר לא תענני׃
Luc 8:37
ויבקשו ממנו כל המון חבל הגדריים ללכת מאתם כי אימה גדולה נפלה עליהם וירד אל האניה וישב׃
Jean 16:8
והיה בבאו יוכיח את העולם על דבר החטא והצדק והמשפט׃
Actes 2:37
ויהי כשמעם התעצבו אל לבם ויאמרו אל פטרוס ואל שאר השליחים אנשים אחים מה עלינו לעשות׃
Actes 16:29
וישאל נרות וידלג פנימה והוא מרעיד ויפל לרגלי פולוס וסילא׃
1 Corinthiens 2:12
ואנחנו לא קבלנו את רוח העולם כי אם הרוח מאת האלהים למען נדע את אשר נתן לנו מאת האלהים בחסדו׃
2 Timothée 1:7
כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃
Hébreux 2:15
ולהתיר את אלה אשר מאימת המות היו נתנים לעבדות כל ימי חייהם׃
Hébreux 12:18-24
18
כי לא באתם אל הר נמשש ובער באש ולא אל ענן וערפל וסערה׃
19
ולא לקול שופר ולקול הדברים אשר שמעיו בקשו שלא יוסיף לדבר עמהם עוד׃
20
כי לא יכלו לשאת את אשר צוו ואם בהמה תגע בהר סקל תקסל או ירה תירה בחצים׃
21
והמראה היה נורא עד מאד ויאמר משה יגרתי וחרדתי׃
22
כי אם באתם אל הר ציון ואל עיר אלהים חיים אל ירושלים שבשמים׃
23
ואל עצרת רבבות המלאכים ועדת הבכורים הכתובים בשמים ואל אלהים שפט הכל ואל רוחות הצדיקים הנשלמים׃
24
ואל ישוע סרסר הברית החדשה ואל דם ההזאה המיטיב דבר מדם הבל׃
Jacques 2:19
אתה מאמין כי האלהים אחד הוא הטיבות גם השדים מאמינים בו ורעדים׃
1 Jean 4:18
אין אימה באהבה כי אם האהבה השלמה תגרש את האימה כי באימה מעצבה ואשר באימה איננו שלם באהבה׃
Romains 8:16
והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלהים אנחנו׃
Esaïe 56:5
ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא יכרת׃
Jérémie 3:19
ואנכי אמרתי איך אשיתך בבנים ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים ואמר אבי תקראו לי ומאחרי לא תשובו׃
1 Corinthiens 2:12
ואנחנו לא קבלנו את רוח העולם כי אם הרוח מאת האלהים למען נדע את אשר נתן לנו מאת האלהים בחסדו׃
Galates 4:5-7
5
לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים׃
6
ויען כי בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו׃
7
לכן אינך עוד עבד כי אם בן ואם בן אתה הנך גם יורש האלהים על ידי המשיח׃
Ephésiens 1:5
יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו׃
Ephésiens 1:11-14
11
אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו׃
12
להיותנו לתהלת כבודו אנחנו אשר יחלנו אל המשיח מאז׃
13
ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקדש׃
14
כי זה ערבון ירשתנו לפדות לו עם סגלה לתהלת כבודו׃
Marc 14:36
ויאמר אבא אבי הכל תוכל העבר נא מעלי את הכוס הזאת אך לא את אשר אני רוצה כי אם את אשר אתה׃
Luc 11:2
ויאמר אליהם כי תתפללו אמרו אבינו שבשמים יתקדש שמך תבוא מלכותך יעשה רצונך כמו בשמים כן בארץ׃
Luc 22:42
אבי אם רצונך להעביר מעלי את הכוס הזאת אך אל יהי כרצוני כי אם כרצונך׃
Jean 20:17
ויאמר אליה ישוע אל תגעי בי כי עוד לא עליתי אל אבי אך לכי נא אל אחי ואמרי אליהם אני עלה אל אבי ואביכם ואל אלהי ואלהיכם׃