Romains 5:17
כי אם בפשע האחד מלך המות על ידי האחד אף כי מקבלי עדף החסד ומתנת הצדקה ימלכו בחיים על ידי האחד ישוע המשיח׃
Romains 5:21
למען כאשר מלך החטא במות ככה ימלך גם החסד על ידי הצדקה לחיי עולם בישוע המשיח אדנינו׃
Génèse 4:8
ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו׃
Génèse 5:5-31
5
ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת׃
6
ויחי שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את אנוש׃
7
ויחי שת אחרי הולידו את אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
8
ויהיו כל ימי שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת׃
9
ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את קינן׃
10
ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
11
ויהיו כל ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת׃
12
ויחי קינן שבעים שנה ויולד את מהללאל׃
13
ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
14
ויהיו כל ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת׃
15
ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את ירד׃
16
ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
17
ויהיו כל ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת׃
18
ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך׃
19
ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
20
ויהיו כל ימי ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת׃
21
ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתושלח׃
22
ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
23
ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה׃
24
ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים׃
25
ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את למך׃
26
ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
27
ויהיו כל ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת׃
28
ויחי למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן׃
29
ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה׃
30
ויחי למך אחרי הולידו את נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות׃
31
ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת׃
Génèse 7:22
כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו׃
Génèse 19:25
ויהפך את הערים האל ואת כל הככר ואת כל ישבי הערים וצמח האדמה׃
Exode 1:6
וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא׃
Hébreux 9:27
וכאשר נגזר על בני אדם פעם אחת המות ואחריו הדין׃
Romains 8:20
כי נכבשה הבריאה להבל לא מרצונה כי אם למען הכבש אתה אלי תקוה׃
Romains 8:22
כי ידענו אשר הבריאה כלה יחד תאנח ותחיל עד הנה׃
Exode 1:22
ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון׃
Exode 12:29
ויהי בחצי הלילה ויהוה הכה כל בכור בארץ מצרים מבכר פרעה הישב על כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה׃
Exode 12:30
ויקם פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים ותהי צעקה גדלה במצרים כי אין בית אשר אין שם מת׃
Jonas 4:11
ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה׃