Génèse 17:4
אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים׃
Génèse 17:5
ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך׃
Génèse 17:16
וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו׃
Génèse 17:20
ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול׃
Génèse 25:1-34
1
ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה׃
2
ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח׃
3
ויקשן ילד את שבא ואת דדן ובני דדן היו אשורם ולטושים ולאמים׃
4
ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה׃
5
ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק׃
6
ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם׃
7
ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים׃
8
ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו׃
9
ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרן בן צחר החתי אשר על פני ממרא׃
10
השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו׃
11
ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי ראי׃
12
ואלה תלדת ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם׃
13
ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם׃
14
ומשמע ודומה ומשא׃
15
חדד ותימא יטור נפיש וקדמה׃
16
אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים עשר נשיאם לאמתם׃
17
ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו׃
18
וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל׃
19
ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק׃
20
ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה׃
21
ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו׃
22
ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה׃
23
ויאמר יהוה לה שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר׃
24
וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה׃
25
ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו׃
26
ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם׃
27
ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים׃
28
ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב׃
29
ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף׃
30
ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום׃
31
ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי׃
32
ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה׃
33
ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב׃
34
ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה׃
Génèse 28:3
ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים׃
Hébreux 11:12
על כן מאחד אשר כמעט מת גופו יצאו ככוכבי השמים לרב וכחול על שפת הים אשר לא יספר׃
Romains 3:29
או האלהים רק אלהי היהודים הלא גם אלהי הגוים אכן גם אלהי הגוים הוא׃
Romains 4:2
כי אם נצדק אברהם מתוך המעשים לו התהלה אך לא לפני האלהים׃
Romains 8:11
ואם ישכן בקרבכם רוח המעיר את ישוע מן המתים הוא אשר העיר את המשיח מן המתים גם את גויותיכם המתות יחיה על ידי רוחו השכן בקרבכם׃
Matthieu 3:9
ואל תחשבו בלבבכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכול האלהים להקים בנים לאברהם׃
Jean 5:21
כי כאשר האב יעיר ויחיה את המתים כן גם הבן יחיה את אשר יחפץ׃
Jean 5:25
אמן אמן אני אמר לכם כי תבוא שעה ועתה היא אשר ישמעו המתים את קול בן האלהים והשמעים חיה יחיו׃
Jean 6:63
הרוח הוא הנתן חיים והבשר אין בו מועיל הדברים אשר אני דברתי אליכם רוח המה וחיים המה׃
1 Corinthiens 15:45
כן גם כתוב ויהי האדם הוא אדם הראשון לנפש חיה אדם האחרון לרוח מחיה׃
Ephésiens 2:1-5
1
גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃
2
אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃
3
וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃
4
אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃
5
אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃
1 Timothée 6:13
הנני מצוך נגד האלהים המחיה את כל ונגד המשיח ישוע אשר העיד ההודאה היפה לפני פנטיוס פילטוס׃
Romains 8:29
כי את אשר ידעם מקדם אתם גם יעד מקדם להיות דומים לדמות בנו למען יהיה הבכור בתוך אחים רבים׃
Romains 8:30
ואת אשר יעדם מקדם אתם גם קרא ואת אשר קראם אתם גם הצדיק ואת אשר הצדיקם אתם גם פאר׃
Romains 9:26
והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי׃
Esaïe 43:6
אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ׃
Esaïe 44:7
ומי כמוני יקרא ויגידה ויערכה לי משומי עם עולם ואתיות ואשר תבאנה יגידו למו׃
Esaïe 49:12
הנה אלה מרחוק יבאו והנה אלה מצפון ומים ואלה מארץ סינים׃
Esaïe 55:12
כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף׃
Actes 15:18
נודעים לאלהים מעולם כל מעשיו׃
1 Corinthiens 1:28
ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו׃
Hébreux 11:7
באמונה בנה נח ביראת יהוה את התבה להצלת ביתו אתרי אשר צוה על דברים לא נראים עדין וירשע בה את העולם ויהי לירש הצדקה עקב האמונה׃
1 Pierre 2:10
אשר לפנים לא עם הייתם ועתה עם אלהים ואשר לפנים לא רחמו ועתה מרחמים׃
2 Pierre 3:8
וזאת האחת אל תעלם מכם אהובים כי יום אחד כאלף שנים בעיני יהוה ואלף שנים כיום אחד׃