Génèse 18:25
חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃
Job 8:3
האל יעות משפט ואם שדי יעות צדק׃
Job 34:17-19
17
האף שונא משפט יחבוש ואם צדיק כביר תרשיע׃
18
האמר למלך בליעל רשע אל נדיבים׃
19
אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע לפני דל כי מעשה ידיו כלם׃
Psaumes 9:8
והוא ישפט תבל בצדק ידין לאמים במישרים׃
Psaumes 11:5-7
5
יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו׃
6
ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃
7
כי צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו׃
Psaumes 50:6
ויגידו שמים צדקו כי אלהים שפט הוא סלה׃
Psaumes 96:13
לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים באמונתו׃
Psaumes 98:9
לפני יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים במישרים׃
Actes 17:31
יען אשר שת יום לשפט תבל בצדק על ידי איש אשר הפקידו ויתן עדות נאמנה לכלם בהקימו אתו מן המתים׃