Romains 4:14
כי אלו לבני התורה הירשה האמונה לריק תהיה וההבטחה בטלה׃
Psaumes 119:126
עת לעשות ליהוה הפרו תורתך׃
Jérémie 8:8
איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר עשה עט שקר ספרים׃
Jérémie 8:9
הבישו חכמים חתו וילכדו הנה בדבר יהוה מאסו וחכמת מה להם׃
Matthieu 5:17
אל תחשבו כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים לא באתי להפר כי אם למלאת׃
Matthieu 15:6
ותפרו את דבר האלהים בעבור קבלתכם׃
Galates 2:21
לא אמאס את חסד האלהים כי אלו תהיה על ידי התורה צדקה הנה חנם מת המשיח׃
Galates 3:17-19
17
וזאת אני אמר כי דיתיקי אשר קימה האלהים מאז לימות המשיח לא תוכל התורה אשר באה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה׃
18
כי אם תבוא הנחלה מתוך התורה לא תבוא עוד מתוך ההבטחה אבל את אברהם חנן האלהים על ידי הבטחה׃
19
אם כן התורה מה היא מפני הפשעים נוספה עד כי יבוא הזרע אשר לו ההבטחה ותושם התורה על ידי המלאכים וביד סרסר׃
Romains 7:7-14
7
אם כן מה נאמר הכי התורה חטא היא חלילה אלא לא ידעתי את החטא בלתי על ידי התורה כי לא הייתי יודע החמוד לולי אמרה התורה לא תחמד׃
8
וימצא החטא סבה לו במצוה לעורר בקרבי כל חמוד כי מבלעדי התורה החטא מת הוא׃
9
ואני חייתי מלפנים בלא תורה וכאשר באה המצוה ויחי החטא׃
10
ואני מתי והמצוה אשר נתנה לחיים היא נמצאה לי למות׃
11
כי מצא החטא סבה במצוה להתעות אתי ויהרגני על ידה׃
12
ובכן התורה היא קדושה והמצוה קדושה וישרה וטובה׃
13
הכי הטובה היתה לי למות חלילה אלא החטא למען יראה כי חטא הוא הביא לי על ידי הטובה את המות למען אשר יהיה החטא לחטאה יתרה על ידי המצוה׃
14
כי ידעים אנחנו שהתורה היא רוחנית ואני של בשר ונמכר תחת יד החטא׃
Romains 7:22-14
Romains 7:25-14
Romains 8:4
למען תמלא חקת התורה בנו המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח׃
Romains 10:4
כי המשיח סוף התורה לצדקה לכל המאמין בו׃
Romains 13:8-10
8
ואל תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו כי האהב את חברו קים את התורה׃
9
כי מצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תחמד ועוד כאלה כלולות הנה במאמר הזה ואהבת לרעך כמוך׃
10
האהבה לא תרע לרע על כן האהבה קיום התורה כלה׃
Psaumes 40:8
לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃
Esaïe 42:21
יהוה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר׃
Jérémie 31:33
כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם׃
Jérémie 31:34
ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד׃
Matthieu 3:15
ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לנו למלא כל הצדקה וינח לו׃
Matthieu 5:20
כי אני אמר לכם אם לא תרבה צדקתכם מצדקת הסופרים והפרושים לא תבאו אל מלכות השמים׃
1 Corinthiens 9:21
לאלה אשר בלי תורה הייתי כבלי תורה אף כי אינני בלי תורת האלהים כי אם תחת תורת המשיח אנכי למען קנות אותם אשר בלי תורה׃
Galates 2:19
כי מתי אני לתורה על ידי התורה למען אחיה לאלהים׃
Galates 5:18-23
18
ואם תנהגו על ידי הרוח אז אינכם תחת התורה׃
19
וגלוים הם פעלי הבשר אשר הם נאוף זנות טמאה וזמה׃
20
עבודת אלילים וכשוף איבות ומצות וקנאה ורגז מריבות מחלקות וכתות׃
21
צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃
22
ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃
23
וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃
Hébreux 10:15
ואף רוח הקדש מעיד לנו על זאת כי אחרי אמרו׃
Hébreux 10:16
זאת הברית אשר אכרת אתם אחרי הימים ההם אמר יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה׃
Jacques 2:8-12
8
הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות׃
9
אולם אם תשאו פנים תחטאו במעשיכם והתורה תוכיחכם כעברים אותה׃
10
כי איש אשר יקים את כל התורה ונכשל בדבר אחד הוא אשם אשם בכלם׃
11
כי האמר לא תנאף גם הוא אמר לא תרצח ואם אינך נאף ואתה רוצח היה נהיית לעבר התורה׃
12
כן דברו וכן עשו כאנשים העתידים להשפט על פי תורת החרות׃