Psaumes 40:6-8
6
זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת׃
7
אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי׃
8
לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃
Matthieu 26:39
וילך מעט האלה ויפל על פניו ויתפלל לאמר אבי אם יוכל להיות תעבר נא מעלי הכוס הזאת אך לא כרצוני כי אם כרצונך׃
Matthieu 26:42
ויוסף ללכת לו שנית ויתפלל לאמר אבי אם לא תוכל הכוס הזאת לעבר ממני מבלי שתותי אתה יהי כרצונך׃
Jean 4:34
ויאמר אליהם ישוע מאכלי הוא לעשות רצון שלחי ולהשלים מעשהו׃
Jean 5:30
לא אוכל לעשות דבר מנפשי כאשר אשמע כן אשפט ומשפטי משפט צדק כי לא אבקש רצוני כי אם רצון האב אשר שלחני׃
Jean 6:38
כי ירדתי מן השמים לא לעשות רצוני כי אם רצון שלחי׃
Jean 8:29
ואשר שלח אתי הוא עמדי האב לא עזבני לבדד כי את הטוב בעיניו אני עשה תמיד׃
Jean 12:27
עתה נבהלה נפשי ומה אמר הושיעני אבי מן השעה הזאת אך על כן באתי אל השעה הזאת׃
Jean 12:28
אבי פאר את שמך ותצא בת קול מן השמים גם פארתי וגם אוסיף לפאר׃
Jean 14:30
לא ארבה עוד אמרים עמכם כי יבוא שר העולם הזה ובי אין לו מאומה׃
Jean 14:31
אך למען ידע העולם כי את אבי אני אהב וכאשר צוני אבי כן אני עשה קומו ונלכה מזה׃
Jean 15:10
אם תשמרו את מצותי תעמדו באהבתי כאשר שמרתי גם אני את מצות אבי ועמדתי באהבתו׃
Philippiens 2:8
וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃
Psaumes 69:9
כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי׃
Psaumes 69:20
חרפה שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי׃
Psaumes 89:50
זכר אדני חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל רבים עמים׃
Psaumes 89:51
אשר חרפו אויביך יהוה אשר חרפו עקבות משיחך׃
Matthieu 10:25
דיו לתלמיד להיות כרבו ולעבד להיות כאדניו אם לבעל הבית קראו בעל זבוב אף לאנשי ביתו׃
Jean 15:24
לולא עשיתי בתוכם את המעשים אשר איש זולתי לא עשה לא היה בהם חטא ועתה ראו וישנאו גם אתי גם את אבי׃