Philippiens 4:17
לא שאבקש את המתן אך אבקש הפרי אשר ירבה בחשבנכם׃
Colossiens 1:6
אשר באה אליכם וגם לכל העולם ותפרה ותרבה כמו גם בתוככם למן היום אשר שמעתם והכרתם באמת את חסד אלהים׃
Romains 15:24
אבוא אליכם בלכתי לאספמיא כי מקוה אנכי לראותכם בעברי ואתם תשלחוני שמה ואשבעה מעט מכם בראשונה׃
Proverbes 19:21
רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה היא תקום׃
Lamentations 3:37
מי זה אמר ותהי אדני לא צוה׃
Jacques 4:13-15
13
הוי האמרים נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית ונעשה שם שנה אחת לסחר בה ולהרבות רוח׃
14
ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃
15
תחת אשר תאמרו אם ירצה יהוה ונחיה נעשה כזה וכזה׃