Actes 11:27-30
27
ויהי בימים ההם ויבאו נביאים מירושלים אל אנטיוכיא׃
28
ויקם אחד מהם ושמו אגבוס ויגד על פי הרוח כי רעב גדול יבוא על כל ישבי תבל ויהי כן בימי קלודיוס׃
29
ויועצו התלמידים לשלח איש איש מאשר תשיג ידו לעזרת האחים הישבים ביהודה׃
30
וכן גם עשו וישלחו אל הזקנים על ידי בר נבא ושאול׃
2 Corinthiens 8:1-9
1
והננו מודיעים אתכם אחי את חסד אלהים הנתן בקהלות מקדוניא׃
2
כי ברב נסיון הלחץ רבתה שמחתם ושפלות רישם העדיפה להראות עשר תמתם׃
3
כי מעיד אנכי אשר לפי כחם ויותר מכחם התנדבו׃
4
ויבקשו ממנו ברב תחנונים להיות חברינו בגמילות חסדם לעזרת הקדשים׃
5
ולא כאשר הוחלנו כי אם את עצמם נתנו בראשונה לאדון וגם לנו ברצון האלהים׃
6
עד כי בקשנו מן טיטוס כאשר החל כן גם לגמור בכם את גמילות החסד הזאת׃
7
אבל כאשר הותרתם בכל באמונה ובדבור ובדעת ובכל זריזות ובאהבתכם אתנו כן גם תותירו בחסד הזה׃
8
ואינני אמר זאת בדרך צווי כי אם לבחן על ידי זריזות אחרים גם את אמתת אהבתכם׃
9
כי ידעים אתם את חסד אדנינו ישוע המשיח כי בהיותו עשיר נעשה רש בעבורכם למען תעשירו על ידי רישו׃
Galates 6:6-10
6
המלמד בדבר יחלק מכל טובו למלמדהו׃
7
אל תתעו לא יתן אלהים להתל בו כי מה שזרע האדם אתו יקצר׃
8
הזרע בבשרו יקצר כליון משברו והזרע ברוח יקצר מן הרוח חיי עולם׃
9
ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃
10
לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃
Proverbes 14:21
בז לרעהו חוטא ומחונן עניים אשריו׃
Proverbes 14:31
עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון׃
Proverbes 17:5
לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה׃
Zacharie 11:7
וארעה את צאן ההרגה לכן עניי הצאן ואקח לי שני מקלות לאחד קראתי נעם ולאחד קראתי חבלים וארעה את הצאן׃
Zacharie 11:11
ותפר ביום ההוא וידעו כן עניי הצאן השמרים אתי כי דבר יהוה הוא׃
Matthieu 25:40
והמלך יענה ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה לי עשיתם׃
Matthieu 26:11
כי עניים תמיד עמכם ואנכי אינני אתכם תמיד׃
Luc 6:20
והוא נשא את עיניו אל תלמידיו ויאמר אשריכם העניים כי לכם מלכות האלהים׃
Luc 14:13
אבל כי תעשה משתה קרא לעניים ולנשברים ולפסחים ולעורים׃
1 Corinthiens 16:15
ואבקשה מכם אחי הלא ידעתם את בית אסטפנוס שהוא ראשית אכיא ויתנו את נפשם לשרות הקדשים׃
2 Corinthiens 9:12
כי שרות העבודה הזאת לא לבד ימלא את מחסרי הקדושים כי גם יודו רבים לאלהים בשרותכם הנאמן הזה׃
Philemon 1:5
אחרי שמעי אהבתך ואמונתך אשר בך לאדנינו ישוע ולכל הקדושים׃
Jacques 2:5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
Jacques 2:6
ואתם הכלמתם את העני הלא העשירים הם העשקים אתכם והם הסחבים אתכם אל בתי דין׃