Romains 15:32
ואשר אבוא אליכם במשחה ברצון אלהים ואנפש עמכם׃
Romains 1:10-12
10
בהעתירי בתפלותי בכל עת למען אשר רק הפעם אצליח ברצון אלהים לבוא אליכם׃
11
כי נכסף נכספתי לראותכם ולחלק לכם אי זו מתת רוח למען תתחזקי׃
12
והוא להתנחם עמכם זה בזה באמונה אשר לכם וגם לי׃
1 Thessaloniciens 3:10
לילה ויומם מפילים אנחנו תחנתנו לראות את פניכם ולהשלים את מחסרי אמונתכם׃
2 Timothée 1:4
ונכספתי לראותך בזכרי את דמעותיך למען אמלא שמחה׃