Deutéronome 32:43
הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו׃
Psaumes 66:1-4
1
למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל הארץ׃
2
זמרו כבוד שמו שימו כבוד תהלתו׃
3
אמרו לאלהים מה נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך׃
4
כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך יזמרו שמך סלה׃
Psaumes 67:3
יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם׃
Psaumes 67:4
ישמחו וירננו לאמים כי תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה׃
Psaumes 68:32
ממלכות הארץ שירו לאלהים זמרו אדני סלה׃
Psaumes 97:1
יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים׃
Psaumes 98:3
זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו׃
Psaumes 98:4
הריעו ליהוה כל הארץ פצחו ורננו וזמרו׃
Psaumes 138:4
יודוך יהוה כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך׃
Psaumes 138:5
וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה׃
Esaïe 24:14-16
14
המה ישאו קולם ירנו בגאון יהוה צהלו מים׃
15
על כן בארים כבדו יהוה באיי הים שם יהוה אלהי ישראל׃
16
מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי לי רזי לי אוי לי בגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו׃
Esaïe 42:10-12
10
שירו ליהוה שיר חדש תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלאו איים וישביהם׃
11
ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי סלע מראש הרים יצוחו׃
12
ישימו ליהוה כבוד ותהלתו באיים יגידו׃