Romains 14:2
יש מאמין כי נכון לאכל כל דבר והחלוש יאכל רק את הירק׃
Romains 14:5
יש מבדיל בין יום ליום ויש אשר כל הימים שוים בעיניו ויהי כל איש נכון בדעתו׃
Romains 14:14
ידעתי ומבטח אני באדון ישוע כי אין דבר טמא בפני עצמו ורק טמא הוא למי שיחשבנו לו לטמא׃
Romains 14:23
ואשר לו ספק באכלו נאשם כי לא עשה מאמונה וכל אשר נעשה מבלי אמונה חטא הוא,׃
Galates 6:1
אחי גם כי יתפש איש מכם בעברה אתם אנשי הרוח תקימהו ברוח ענוה והשמר לנפשך פן תבא לידי נסיון גם אתה׃
Jacques 3:13
מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את מעשיו בענות החכמה׃
Romains 7:15
כי את אשר אני פעל לא ידעתי כי אינני עשה את אשר אני רצה בו כי אם אשר שנאתי אתו אני עשה׃
Romains 7:24
אוי לי האדם העני מי יצילני מגוף המות הזה׃
Actes 24:16
ובזאת גם עמלתי להיות תמים לב לאלהים ולאדם תמיד׃
2 Corinthiens 1:12
כי זאת היא תהלתנו עדות לבבנו אשר בתם וישר אלהים התהלכנו בעולם וביותר אתכם ולא בחכמת הבשר כי אם בחסד אלהים׃
1 Jean 3:21
אהובי אם לבבנו לא ירשיענו בטחון לנו באלהים׃