Romains 12:14
ברכו את רדפיכם ברכו ואל תקללו׃
Romains 12:17
אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃
Lévitique 19:18
לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃
1 Samuel 25:26
ועתה אדני חי יהוה וחי נפשך אשר מנעך יהוה מבוא בדמים והושע ידך לך ועתה יהיו כנבל איביך והמבקשים אל אדני רעה׃
1 Samuel 25:33
וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני היום הזה מבוא בדמים והשע ידי לי׃
Proverbes 24:17-19
17
בנפל אויביך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך׃
18
פן יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו׃
19
אל תתחר במרעים אל תקנא ברשעים׃
Proverbes 24:29-19
Ezechiel 25:12
כה אמר אדני יהוה יען עשות אדום בנקם נקם לבית יהודה ויאשמו אשום ונקמו בהם׃
Matthieu 5:39
אבל אני אמר לכם אל תתקוממו לרע אך המכה אותך על הלפי הימנית הטה לו גם את האחרת׃
Luc 6:27-29
27
אבל אליכם השמעים אני אמר אהבו את איביכם היטיבו לשנאיכם׃
28
ברכו את מקלליכם והתפללו בעד מכלימיכם׃
29
המכה אתך על הלחי הטה לו גם את האחרת והלקח את מעילך אל תמנע ממנו גם את כתנתך׃
Luc 9:55
ויפן ויגער בם ויאמר הלא ידעתם בני רוח מי אתם׃
Luc 9:56
כי בן האדם לא בא לאבד נפשות אדם כי אם להושיעם וילכו להם אל כפר אחר׃
Romains 13:4
כי משמשת אלהים היא לטוב לך אך אם הרע תעשה ירא כי לא לחנם חגרת חרב היא כי משמשת אלהים היא נקמת בקצף מכל עשה הרע׃
Deutéronome 32:35
לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו׃
Deutéronome 32:43
הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו׃
Psaumes 94:1-3
1
אל נקמות יהוה אל נקמות הופיע׃
2
הנשא שפט הארץ השב גמול על גאים׃
3
עד מתי רשעים יהוה עד מתי רשעים יעלזו׃
Nahoum 1:2
אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו׃
Nahoum 1:3
יהוה ארך אפים וגדול כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו׃
Hébreux 10:30
כי ידענו את האמר לי נקם ושלם ועוד כי ידין יהוה עמו׃