Romains 15:5
ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן לכם להיות כלכם לב אחד על פי המשיח ישוע׃
Romains 6:2
חלילה לנו כי מתנו לחטא ואיך נוסיף לחיות בו׃
2 Chroniques 30:12
גם ביהודה היתה יד האלהים לתת להם לב אחד לעשות מצות המלך והשרים בדבר יהוה׃
Jérémie 32:39
ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי כל הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם׃
Actes 4:32
וקהל המאמינים היה להם לב אחד ונפש אחת ואין איש מהם אומר על אשר בידו לי הוא כי הכל היה להם בשתפות׃
1 Corinthiens 1:10
והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת׃
Philippiens 1:27
רק חתנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם בבואי לראותכם אם בהיותי רחוק כי קימים אתם ברוח אחת ועזרים אתי בנפש אחת להלחם בעד אמונת הבשורה׃
Philippiens 2:2
השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃
Philippiens 2:3
ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃
Philippiens 3:16
רק נתהלכה באשר הגענו עדיה במעגל אחד יבלב אחד׃
Philippiens 4:2
את אבהודיה אני מזהיר ואת סונטיכי אני מזהיר להיות לב אחד באדנינו׃
1 Pierre 3:8
וסוף דבר היו כלכם לב אחד בעלי חמלה אהבי האחים רחמנים ומתקבלים על הבריות׃
Psaumes 131:1
שיר המעלות לדוד יהוה לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני׃
Psaumes 131:2
אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי׃
Jérémie 45:5
ואתה תבקש לך גדלות אל תבקש כי הנני מביא רעה על כל בשר נאם יהוה ונתתי לך את נפשך לשלל על כל המקמות אשר תלך שם׃
Matthieu 18:1-4
1
בשעה ההיא נגשו התלמידים אל ישוע ויאמרו מי אפוא גדול מחבריו במלכות השמים׃
2
ויקרא ישוע אליו ילד קטן ויעמידהו בתוכם׃
3
ויאמר אמן אמר אני לכם אם לא תשובו להיות כילדים לא תבוא אל מלכות השמים׃
4
לכן כל המשפיל את עצמו כילד הזה הוא הגדול במלכות השמים׃
Matthieu 20:21-28
21
ויאמר אליה מה בקשתך ותאמר אליו אמר נא כי ישבו שני בני אלה אחד לימינך ואחד לשמאלך במלכותך׃
22
ויען ישוע ויאמר לא ידעתם את אשר שאלתם היכל תוכלו שתות את הכוס אשר אני עתיד לשתותו והטבל בטבילה אשר אני נבטל בה ויאמרו אליו נוכל׃
23
ויאמר אליהם הן את כוסי תשתו ובטבילה אשר אני נטבל בה תטבלו אך שבת לימימי ולשמאלי אין בידי לתתה בלתי לאשר הוכן להם מאת אבי׃
24
ויהי כאשר שמעו זאת העשרה ויכעסו אל שני האחים׃
25
וישוע קרא להם ויאמר אתם ידעתם כי שרי הגוים רדים בהם והגדולים שלטים עליהם׃
26
ואתם אל יהי כן ביניכם כי אם החפז להיות גדול בכם יהי לכם למשרת׃
27
והחפץ להיות בכם לראש יהי לכם עבד׃
28
כאשר בן האדם לא בא למען ישרתוהו כי אם לשרת ולתת את נפשו כפר תחת רבים׃
Luc 4:6-11
6
ויאמר אליו השטן לך אתן את כל הממשלה הזאת ואת כבודן כי נמסרה בידי ונתתיה לאשר אחפץ׃
7
ועתה אם תשתחוה לפני הכל יהיה לך׃
8
ויען ישוע ויאמר אליו סור ממני השטן כי כתוב ליהוה אלהיך תשתחוה ואתו תעבד׃
9
ויביאהו ירושלים ויעמידהו על פנת בית המקדש ויאמר אליו אם בן האלהים אתה התנפל מזה מטה׃
10
כי כתוב כי מלאכיו יצוה לך לשמרך׃
11
וכי על כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך׃
Luc 22:24-27
24
וגם מריבה היתה ביניהם מי יחשב להיות הגדול בהם׃
25
ויאמר אליהם מלכי הגוים רדים בהם ושליטיהם יקראו עשי חסד׃
26
ואתם לא כן כי הגדול בכם יהיה כצעיר והמשל יהיה כמשרת׃
27
כי מי הוא הגדול אם המסב או המשרת הלא המסב ואני הנני בתוככם כמו המשרת׃
1 Pierre 5:3
גם לא כמתעמרים בנחלת יהוה כי אם בהיותכם מופת לצאן׃
3 Jean 1:9
אני כתבתי אל הקהלה אך דיוטריפס המתאוה להיות עליהם לראש איננו מקבל אתנו׃
Apocalypse 13:7
וינתן לה לעשות מלחמה עם הקדשים ולנצחם ותנתן לה ממשלה על כל משפחה ועם ולשון וגוי׃
Apocalypse 13:8
וישתחוו לה כל ישבי הארץ אשר לא נכתבו שמותם בספר החיים אשר לשה הטבוח מיום הוסד תבל׃
Job 31:13-16
13
אם אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי׃
14
ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקד מה אשיבנו׃
15
הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד׃
16
אם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה׃
Job 36:5
הן אל כביר ולא ימאס כביר כח לב׃
Proverbes 17:5
לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה׃
Proverbes 19:7
כל אחי רש שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא המה׃
Proverbes 19:17
מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם לו׃
Proverbes 19:22
תאות אדם חסדו וטוב רש מאיש כזב׃
Matthieu 6:25
על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃
Matthieu 6:26
הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד׃
Matthieu 11:5
עורים ראים ופסחים מתהלכים מצרעים מטהרים וחרשים שומעין ומתים קמים ועניים מתבשרי ישועה הם׃
Matthieu 26:11
כי עניים תמיד עמכם ואנכי אינני אתכם תמיד׃
Luc 6:20
והוא נשא את עיניו אל תלמידיו ויאמר אשריכם העניים כי לכם מלכות האלהים׃
Luc 14:13
אבל כי תעשה משתה קרא לעניים ולנשברים ולפסחים ולעורים׃
Philippiens 4:11-13
11
ולא ממחסור אדבר כן כי למדתי להסתפק במה שיש לי׃
12
ידעתי לענות אף ידעתי להותיר מחנך אני בכל ענין ואופן הן לשבע הן לרעב הן להותיר הן לחסר׃
13
כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃
1 Timothée 6:6-9
6
ואף אמנם יתרון גדול היא החסידות עם לב שמח בגורלו׃
7
כי לא הבאנו מאומה לעולם בידוע שגם לא נוכל להוציא ממנו מאומה׃
8
ועל כן אם יש לנו מזון וכסות נסתפקה בהם׃
9
אבל המבקשים להעשיר יפלו בנסיון ובמוקשים וברב תאות סבלות ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון׃
Hébreux 13:5
רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃
Jacques 2:5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
Jacques 2:6
ואתם הכלמתם את העני הלא העשירים הם העשקים אתכם והם הסחבים אתכם אל בתי דין׃
Romains 11:25
כי לא אכחד מכם אחי את הסוד הזה פן תהיו חכמים בעיניכם כי טמטום הלב למקצת נהיה לישראל עד כי יכנס מלא הגוים׃
Proverbes 3:7
אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃
Proverbes 26:12
ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו׃
Esaïe 5:21
הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבנים׃
1 Corinthiens 3:18
אל ירמה איש את עצמו והחשב את עצמו חכם בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם׃
1 Corinthiens 4:10
אנחנו סכלים למען המשיח ואתם חכמים במשיח אנחנו חלשים ואתם גבורים אתם נכבדים ואנחנו נקלים׃
1 Corinthiens 6:5
לבשתכם אמר אני את זאת הכי אין בכם חכם אחד שיוכל להוכיח בין איש לאחיו׃
1 Corinthiens 8:2
החשב כי הוא ידע דבר מה עוד לא ידע מאומה כאשר עליו לדעת אתו׃
Jacques 3:13-17
13
מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את מעשיו בענות החכמה׃
14
ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל תתהללו ואל תשקרו באמת׃
15
אין זאת החכמה הירדת ממעל כי אם חכמת אדמה היא וחכמת היצר והשדים׃
16
כי במקום קנאה ומריבה שם מהומה וכל מעשה רע׃
17
אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃