1 Rois 19:18
והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו׃
Nombres 25:3
ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר אף יהוה בישראל׃
Deutéronome 4:3
עיניכם הראת את אשר עשה יהוה בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו יהוה אלהיך מקרבך׃
Juges 2:13
ויעזבו את יהוה ויעבדו לבעל ולעשתרות׃
1 Rois 16:31
ויהי הנקל לכתו בחטאות ירבעם בן נבט ויקח אשה את איזבל בת אתבעל מלך צידנים וילך ויעבד את הבעל וישתחו לו׃
2 Rois 10:19
ועתה כל נביאי הבעל כל עבדיו וכל כהניו קראו אלי איש אל יפקד כי זבח גדול לי לבעל כל אשר יפקד לא יחיה ויהוא עשה בעקבה למען האביד את עבדי הבעל׃
2 Rois 10:20
ויאמר יהוא קדשו עצרה לבעל ויקראו׃
Jérémie 19:5
ובנו את במות הבעל לשרף את בניהם באש עלות לבעל אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי׃
Osée 2:8
והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל׃
Osée 13:1
כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם בבעל וימת׃
Sophonie 1:4
ונטיתי ידי על יהודה ועל כל יושבי ירושלם והכרתי מן המקום הזה את שאר הבעל את שם הכמרים עם הכהנים׃