Psaumes 107:8-43
8
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
9
כי השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא טוב׃
10
ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל׃
11
כי המרו אמרי אל ועצת עליון נאצו׃
12
ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עזר׃
13
ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃
14
יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק׃
15
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
16
כי שבר דלתות נחשת ובריחי ברזל גדע׃
17
אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו׃
18
כל אכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מות׃
19
ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃
20
ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃
21
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
22
ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃
23
יורדי הים באניות עשי מלאכה במים רבים׃
24
המה ראו מעשי יהוה ונפלאותיו במצולה׃
25
ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו׃
26
יעלו שמים ירדו תהומות נפשם ברעה תתמוגג׃
27
יחוגו וינועו כשכור וכל חכמתם תתבלע׃
28
ויצעקו אל יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם׃
29
יקם סערה לדממה ויחשו גליהם׃
30
וישמחו כי ישתקו וינחם אל מחוז חפצם׃
31
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
32
וירממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו׃
33
ישם נהרות למדבר ומצאי מים לצמאון׃
34
ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה׃
35
ישם מדבר לאגם מים וארץ ציה למצאי מים׃
36
ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב׃
37
ויזרעו שדות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה׃
38
ויברכם וירבו מאד ובהמתם לא ימעיט׃
39
וימעטו וישחו מעצר רעה ויגון׃
40
שפך בוז על נדיבים ויתעם בתהו לא דרך׃
41
וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות׃
42
יראו ישרים וישמחו וכל עולה קפצה פיה׃
43
מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי יהוה׃
Proverbes 25:3
שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר׃
Ephésiens 3:18
למען תוכלו להשיג עם כל הקדשים מה הוא הרחב והארך והעמק והגבה׃
Romains 2:4
או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולארך רוחו ולא תתבונן כי טובת האלהים תדריך אתך לתשובה׃
Romains 9:23
להודיע גם את עשר כבודו על כלי החנינה אשר יעדם לכבוד׃
Ephésiens 1:7
אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃
Ephésiens 2:7
להראות בדרות הבאים את גדלת עשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע׃
Ephésiens 3:8
לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃
Ephésiens 3:10
למען אשר תודע עתה על ידי העדה לשרים לשליטים אשר במרומים חכמת אלהים המפליאה דתכיה׃
Ephésiens 3:16
לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃
Colossiens 1:27
אשר רצה האלהים להודיעם אי זה הוא עשר כבוד הסוד ההוא בגוים והוא המשיח אשר בכם אשר הוא תקות הכבוד׃
Colossiens 2:2
למען ינחמו לבותם ונקשרו יחד באהבה ולכל עשר דעת נכונה להשכיל סוד האלהים אבינו וסוד המשיח׃
Colossiens 2:3
אשר צפונים בו כל אצרות החכמה והדעת׃
Job 5:9
עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד אין מספר׃
Job 9:10
עשה גדלות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר׃
Job 11:7-9
7
החקר אלוה תמצא אם עד תכלית שדי תמצא׃
8
גבהי שמים מה תפעל עמקה משאול מה תדע׃
9
ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים׃
Job 26:14
הן אלה קצות דרכו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורתו מי יתבונן׃
Job 33:13
מדוע אליו ריבות כי כל דבריו לא יענה׃
Job 37:19
הודיענו מה נאמר לו לא נערך מפני חשך׃
Job 37:23
שדי לא מצאנהו שגיא כח ומשפט ורב צדקה לא יענה׃
Psaumes 36:6
צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה׃
Psaumes 40:5
רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃
Psaumes 77:19
בים דרכך ושביליך במים רבים ועקבותיך לא נדעו׃
Psaumes 92:5
מה גדלו מעשיך יהוה מאד עמקו מחשבתיך׃
Psaumes 97:2
ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו׃
Ecclesiaste 3:11
את הכל עשה יפה בעתו גם את העלם נתן בלבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלהים מראש ועד סוף׃
Daniel 4:35
וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃