Psaumes 80:11-16
11
תשלח קצירה עד ים ואל נהר יונקותיה׃
12
למה פרצת גדריה וארוה כל עברי דרך׃
13
יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה׃
14
אלהים צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת׃
15
וכנה אשר נטעה ימינך ועל בן אמצתה לך׃
16
שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו׃
Esaïe 6:13
ועוד בה עשריה ושבה והיתה לבער כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם זרע קדש מצבתה׃
Esaïe 27:11
ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו׃
Jérémie 11:16
זית רענן יפה פרי תאר קרא יהוה שמך לקול המולה גדלה הצית אש עליה ורעו דליותיו׃
Ezechiel 15:6-8
6
לכן כה אמר אדני יהוה כאשר עץ הגפן בעץ היער אשר נתתיו לאש לאכלה כן נתתי את ישבי ירושלם׃
7
ונתתי את פני בהם מהאש יצאו והאש תאכלם וידעתם כי אני יהוה בשומי את פני בהם׃
8
ונתתי את הארץ שממה יען מעלו מעל נאם אדני יהוה׃
Matthieu 8:11
ואני אמר לכם רבים יבאו ממזרח וממערב ויסבו עם אברהם ויצחק ויעקב במלכות השמים׃
Matthieu 8:12
אבל בני המלכות המה יגרשו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים׃
Matthieu 21:43
על כן אני אמר לכם כי תקח מכם מלכות האלהים ותנתן לגוי אשר יעשה את פריה׃
Jean 15:6
איש אשר לא יעמד בי השלך כשריג החוצה וייבש וילקטום וישליכום אל תוך האש והיה לבער׃
Actes 2:39
כי לכם ההבטחה ולבניכם ולכל הרחוקים לכל אשר קרא יהוה אלהינו׃
Galates 2:15
הן מזרע היהודים אנחנו ולא חטאים מן הגוים׃
Ephésiens 2:11-13
11
על כן זכרו כי אתם הגוים בבשר הנקראים ערלים בפי הנקראים בני המילה שהיא מעשה ידים בבשר׃
12
כי אתם בעת ההיא הייתם בלי משיח מוזרים לעדת ישראל ונכרים לבריתות ההבטחה באין תקוה ובאין לכם אלהים בעולם׃
13
ועתה בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים בדם המשיח׃
Ephésiens 3:6
להיות הגוים גם הם בני ירשתו וגוף אחד אתו וחברי הבטחתו במשיח על ידי הבשרה׃
Colossiens 2:13
גם אתכם המתים בפשעים ובערלת בשרכם החיה אתו בסלח לכם את כל פשעיכם׃
Deutéronome 8:8
ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש׃
Juges 9:8
הלוך הלכו העצים למשח עליהם מלך ויאמרו לזית מלוכה עלינו׃
Juges 9:9
ויאמר להם הזית החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים׃
Psaumes 52:8
ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד׃
Zacharie 4:3
ושנים זיתים עליה אחד מימין הגלה ואחד על שמאלה׃
Jonas 1:16
וייראו האנשים יראה גדולה את יהוה ויזבחו זבח ליהוה וידרו נדרים׃
Apocalypse 11:4
אלה הם שני הזיתים ושתי המנרות העמדים לפני אלהי הארץ׃