Actes 5:10
ותפל פתאם לרגליו ותגוע והבחורים באו והנה מתה וישאוה החוצה ויקברוה אצל אישה׃
Nombres 16:45
הרמו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע ויפלו על פניהם׃
Jean 18:6
ויהי בדבר ישוע אליהם אני הוא ויסגו אחור ויפלו ארצה׃
Romains 11:22
לכן ראה נא טובת אלהים וזעמו זעמו על הנפלים ועליך טובתו אם תעמד בטובתו ואם אין כי עתה גם אתה תגדע׃
1 Corinthiens 4:7
כי מי הפליא אותך ומה בידך אשר לא קבלתו ואם קבלתו למה תתהלל כאיש אשר לא קבל׃
Génèse 3:9
ויקרא יהוה אלהים אל האדם ויאמר לו איכה׃
Génèse 16:8
ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת׃
Génèse 22:11
ויקרא אליו מלאך יהוה מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני׃
Exode 3:4
וירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני׃
Luc 10:41
ויען ישוע ויאמר לה מרתא מרתא את דאגת ומבהלת על הרבה׃
Jean 20:16
ויאמר אליה ישוע מרים ותפן ותאמר אליו רבוני הוא מורה׃
Jean 21:15
ויהי אחרי אכלם אמר ישוע אל שמעון פטרוס שמעון בן יונה התאהב אתי יותר מאלה ויאמר אליו כן אדני אתה ידעת כי אהבתיך ויאמר אליו רעה את טלאי׃
Actes 22:7
ואפל ארצה ואשמע קול מדבר אלי שאול שאול למה תרדפני׃
Actes 22:8
ואען ואמר מי אתה אדני ויאמר אלי אני ישוע הנצרי אשר אתה רדפו׃
Actes 26:14
ונפל כלנו ארצה ואשמע קול מדבר אלי בלשון עברית לאמר שאול שאול למה תרדפני קשה לך לבעט בדרבנות׃
Actes 26:15
ואמר מי אתה אדני ויאמר אנכי ישוע אשר אתה רדף׃
Esaïe 63:9
בכל צרתם לא צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם וינטלם וינשאם כל ימי עולם׃
Zacharie 2:8
כי כה אמר יהוה צבאות אחר כבוד שלחני אל הגוים השללים אתכם כי הנגע בכם נגע בבבת עינו׃
Matthieu 25:40
והמלך יענה ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה לי עשיתם׃
Matthieu 25:45
אז יענה אתם לאמר אמן אמר אני לכם מה שלא עשיתם לאחד מן הצעירים האלה גם לי לא עשיתם׃
Matthieu 25:46
וילכו אלה למעצבת עולם והצדיקים לחיי עולם׃
1 Corinthiens 12:12
כי כאשר הגוף הוא אחד ויש בו אברים הרבה וכל אברי הגוף ההוא אף כי רבים הם כלם גוף אחד כן גם המשיח׃
Ephésiens 5:30
כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃