Actes 9:24
ויודע לשאול ארבם והמה שמרו את השערים יומם ולילה למען ימיתהו׃
Actes 9:25
ויקחו אתו התלמידים לילה ויורידהו בסל בעד החומה׃
Actes 17:10
והאחים מהרו לשלח את פולוס ואת סילא לילה לברואה והם בבאם שמה הלכו לבית כנסת היהודים׃
Actes 17:15
והמלוים את פולוס הוליכהו עד אתינס ויקבלו מצותו אל סילא וטימותיוס כי בוא יבאו אליו במהרה וילכו׃
Matthieu 10:23
ואם ירדפו אתכם בעיר אחת נוסו לעיר אחרת כי אמן אמר אני לכם לא תכלו לעבר ערי ישראל עד כי יבוא בן האדם׃
Actes 8:40
ופילפוס נמצא באשדוד ויעבר ויבשר בכל הערים עד באו לקסרין׃
Matthieu 16:13
ויהי כבוא ישוע אל גלילות קיסרין של פילפוס וישאל את תלמידיו לאמר מה אמרים האנשים עלי מי הוא בן האדם׃
Actes 9:11
ויאמר אליו האדון קום לך אל הרחוב הנקרא הישר ושאל בבית יהודה לאיש טרסי ושמו שאול כי הנה הוא מתפלל׃
Actes 11:25
וילך בר נבא משם אל טרסוס לבקש את שאול וימצא אתו ויביאהו אל אנטיוכיא׃