Génèse 17:9-14
9
ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם׃
10
זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר׃
11
ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם׃
12
ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא׃
13
המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם׃
14
וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר׃
Jean 7:22
משה נתן לכם המילה אך לא ממשה היא כי אם מן האבות וביום השבת תמולו כל זכר׃
Romains 4:10
ואין נחשבה לו אם בהיותו מהול או בעודנו ערל הן לא בהיותו מהול כי אם בערלתו׃
Galates 3:15
אחי לפי דרך אדם אדבר אפלו דיתיקי של בן אדם אם מקימת היא לא יפרנה איש גם לא יוסיף עליה דבר׃
Galates 3:17
וזאת אני אמר כי דיתיקי אשר קימה האלהים מאז לימות המשיח לא תוכל התורה אשר באה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה׃
Génèse 17:12
ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא׃
Génèse 21:1-4
1
ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר׃
2
ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים׃
3
ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק׃
4
וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים׃
Génèse 25:21-26
21
ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו׃
22
ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה׃
23
ויאמר יהוה לה שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר׃
24
וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה׃
25
ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו׃
26
ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם׃
1 Chroniques 1:34
ויולד אברהם את יצחק בני יצחק עשו וישראל׃
Matthieu 1:2
אברהם הוליד את יצחק ויצחק הוליד את יעקב ויעקב הוליד את יהודה ואת אחיו׃
Romains 9:9-13
9
כי דבר הבטחה הוא מה שנאמר למועד אשוב ולשרה בן׃
10
ולא זאת בלבד כי כן היה גם ברבקה בהיותה הרה לאחד ליצחק אבינו׃
11
כי בטרם ילדו בניה ועוד לא עשו טוב או רע למען תקום עצת האלהים כפי בחירתו לא מתוך מעשים כי אם כרצון הקרא׃
12
נאמר לה כי רב יעבד צעיר׃
13
ככתוב ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי׃
Génèse 29:31-35
31
וירא יהוה כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה׃
32
ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי׃
33
ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון׃
34
ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי׃
35
ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת׃
Génèse 30:1-24
1
ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי׃
2
ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן׃
3
ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה׃
4
ותתן לו את בלהה שפחתה לאשה ויבא אליה יעקב׃
5
ותהר בלהה ותלד ליעקב בן׃
6
ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן׃
7
ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב׃
8
ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי׃
9
ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן אתה ליעקב לאשה׃
10
ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן׃
11
ותאמר לאה בגד ותקרא את שמו גד׃
12
ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב׃
13
ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר׃
14
וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך׃
15
ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך׃
16
ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא׃
17
וישמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי׃
18
ותאמר לאה נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר׃
19
ותהר עוד לאה ותלד בן ששי ליעקב׃
20
ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבלון׃
21
ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה׃
22
ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה׃
23
ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי׃
24
ותקרא את שמו יוסף לאמר יסף יהוה לי בן אחר׃
Génèse 35:16
ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה׃
Génèse 35:23-26
23
בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבלון׃
24
בני רחל יוסף ובנימן׃
25
ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי׃
26
ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם׃
Exode 1:1-4
1
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו׃
2
ראובן שמעון לוי ויהודה׃
3
יששכר זבולן ובנימן׃
4
דן ונפתלי גד ואשר׃
1 Chroniques 2:1
אלה בני ישראל ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבלון׃
1 Chroniques 2:2
דן יוסף ובנימן נפתלי גד ואשר׃
Actes 2:29
אנשים אחים הניחו לי ואדברה באזני כלכם על דוד אבינו אשר גם מת גם נקבר וקבורתו אתנו היא עד היום הזה׃
Hébreux 7:4
ראו עתה מה גדול הוא אשר גם אברהם אבינו נתן לו מעשר מראשית השלל׃