Génèse 15:13
ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה׃
Génèse 15:16
ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה׃
Exode 12:40
ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה׃
Exode 12:41
ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות יהוה מארץ מצרים׃
Galates 3:17
וזאת אני אמר כי דיתיקי אשר קימה האלהים מאז לימות המשיח לא תוכל התורה אשר באה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה׃