Actes 5:33
ויהי כשמעם ויתרגזו ויתיעצו להרוג אתם׃
Actes 22:22
וישמעו אליו עד הדבר הזה וישאו את קולם ויאמרו הסירו איש כזה מעל האדמה כי איננו ראוי כי יחיה׃
Actes 22:23
ויהי בהיותם צעקים ומשליכים את בגדיהם מעליהם וזרקים עפר השמימה׃
Job 16:9
אפו טרף וישטמני חרק עלי בשניו צרי ילטוש עיניו לי׃
Psaumes 35:16
בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו׃
Psaumes 112:10
רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד׃
Lamentations 2:16
פצו עליך פיהם כל אויביך שרקו ויחרקו שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו׃
Matthieu 8:12
אבל בני המלכות המה יגרשו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים׃
Matthieu 13:42
והשליכו אתם אל תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Matthieu 13:50
והשליכום אל תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Matthieu 22:13
ויאמר המלך למשרתים אסרו ידיו ורגליו ונשאתם והשלכתם אותו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Matthieu 24:51
וישסף אתו וישים את חלקו עם החנפים שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Matthieu 25:30
ואת עבד הבליעל השליכו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Luc 13:28
ושם תהיה היללה וחרק השנים כאשר תראו את אברהם ויצחק ויעקב ואת כל הנביאים במלכות האלהים ואתם מגרשים החוצה׃