Actes 13:22
וכהסירו אותו ויקם את דוד למלך עליהם אשר גם העיד עליו לאמר מצאתי דוד את בן ישי איש כלבבי והוא יעשה את כל חפצי׃
1 Samuel 15:28
ויאמר אליו שמואל קרע יהוה את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך׃
1 Samuel 16:1
ויאמר יהוה אל שמואל עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ממלך על ישראל מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך׃
1 Samuel 16:11-13
11
ויאמר שמואל אל ישי התמו הנערים ויאמר עוד שאר הקטן והנה רעה בצאן ויאמר שמואל אל ישי שלחה וקחנו כי לא נסב עד באו פה׃
12
וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם יפה עינים וטוב ראי ויאמר יהוה קום משחהו כי זה הוא׃
13
ויקח שמואל את קרן השמן וימשח אתו בקרב אחיו ותצלח רוח יהוה אל דוד מהיום ההוא ומעלה ויקם שמואל וילך הרמתה׃
2 Samuel 6:21
ויאמר דוד אל מיכל לפני יהוה אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצות אתי נגיד על עם יהוה על ישראל ושחקתי לפני יהוה׃
2 Samuel 7:1
ויהי כי ישב המלך בביתו ויהוה הניח לו מסביב מכל איביו׃
2 Samuel 7:8
ועתה כה תאמר לעבדי לדוד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן הנוה מאחר הצאן להיות נגיד על עמי על ישראל׃
2 Samuel 7:18
ויבא המלך דוד וישב לפני יהוה ויאמר מי אנכי אדני יהוה ומי ביתי כי הביאתני עד הלם׃
2 Samuel 7:19
ותקטן עוד זאת בעיניך אדני יהוה ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק וזאת תורת האדם אדני יהוה׃
1 Chroniques 28:4
ויבחר יהוה אלהי ישראל בי מכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם כי ביהודה בחר לנגיד ובבית יהודה בית אבי ובבני אבי בי רצה להמליך על כל ישראל׃
1 Chroniques 28:5
ומכל בני כי רבים בנים נתן לי יהוה ויבחר בשלמה בני לשבת על כסא מלכות יהוה על ישראל׃
Psaumes 78:68-72
68
ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב׃
69
ויבן כמו רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם׃
70
ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן׃
71
מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו׃
72
וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם׃
Psaumes 89:19-37
19
אז דברת בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר על גבור הרימותי בחור מעם׃
20
מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו׃
21
אשר ידי תכון עמו אף זרועי תאמצנו׃
22
לא ישא אויב בו ובן עולה לא יעננו׃
23
וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף׃
24
ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו׃
25
ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו׃
26
הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי׃
27
אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ׃
28
לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו׃
29
ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים׃
30
אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון׃
31
אם חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו׃
32
ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם׃
33
וחסדי לא אפיר מעמו ולא אשקר באמונתי׃
34
לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה׃
35
אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב׃
36
זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי׃
37
כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה׃
Psaumes 132:11
נשבע יהוה לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא לך׃
2 Samuel 7:1-5
1
ויהי כי ישב המלך בביתו ויהוה הניח לו מסביב מכל איביו׃
2
ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים ישב בתוך היריעה׃
3
ויאמר נתן אל המלך כל אשר בלבבך לך עשה כי יהוה עמך׃
4
ויהי בלילה ההוא ויהי דבר יהוה אל נתן לאמר׃
5
לך ואמרת אל עבדי אל דוד כה אמר יהוה האתה תבנה לי בית לשבתי׃
1 Rois 8:17-19
17
ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם יהוה אלהי ישראל׃
18
ויאמר יהוה אל דוד אבי יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי הטיבת כי היה עם לבבך׃
19
רק אתה לא תבנה הבית כי אם בנך היצא מחלציך הוא יבנה הבית לשמי׃
1 Chroniques 17:1-4
1
ויהי כאשר ישב דויד בביתו ויאמר דויד אל נתן הנביא הנה אנכי יושב בבית הארזים וארון ברית יהוה תחת יריעות׃
2
ויאמר נתן אל דויד כל אשר בלבבך עשה כי האלהים עמך׃
3
ויהי בלילה ההוא ויהי דבר אלהים אל נתן לאמר׃
4
לך ואמרת אל דויד עבדי כה אמר יהוה לא אתה תבנה לי הבית לשבת׃
1 Chroniques 22:7
ויאמר דויד לשלמה בנו אני היה עם לבבי לבנות בית לשם יהוה אלהי׃
1 Chroniques 22:8
ויהי עלי דבר יהוה לאמר דם לרב שפכת ומלחמות גדלות עשית לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני׃
1 Chroniques 28:2
ויקם דויד המלך על רגליו ויאמר שמעוני אחי ועמי אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית יהוה ולהדם רגלי אלהינו והכינותי לבנות׃
1 Chroniques 28:3
והאלהים אמר לי לא תבנה בית לשמי כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת׃
1 Chroniques 29:2
וככל כחי הכינותי לבית אלהי הזהב לזהב והכסף לכסף והנחשת לנחשת הברזל לברזל והעצים לעצים אבני שהם ומלואים אבני פוך ורקמה וכל אבן יקרה ואבני שיש לרב׃
1 Chroniques 29:3
ועוד ברצותי בבית אלהי יש לי סגלה זהב וכסף נתתי לבית אלהי למעלה מכל הכינותי לבית הקדש׃
Psaumes 132:1-5
1
שיר המעלות זכור יהוה לדוד את כל ענותו׃
2
אשר נשבע ליהוה נדר לאביר יעקב׃
3
אם אבא באהל ביתי אם אעלה על ערש יצועי׃
4
אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה׃
5
עד אמצא מקום ליהוה משכנות לאביר יעקב׃