Psaumes 81:11
ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אבה לי׃
Psaumes 81:12
ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם׃
Esaïe 66:4
גם אני אבחר בתעלליהם ומגורתם אביא להם יען קראתי ואין עונה דברתי ולא שמעו ויעשו הרע בעיני ובאשר לא חפצתי בחרו׃
Ezechiel 14:7-10
7
כי איש איש מבית ישראל ומהגר אשר יגור בישראל וינזר מאחרי ויעל גלוליו אל לבו ומכשול עונו ישים נכח פניו ובא אל הנביא לדרש לו בי אני יהוה נענה לו בי׃
8
ונתתי פני באיש ההוא והשמתיהו לאות ולמשלים והכרתיו מתוך עמי וידעתם כי אני יהוה׃
9
והנביא כי יפתה ודבר דבר אני יהוה פתיתי את הנביא ההוא ונטיתי את ידי עליו והשמדתיו מתוך עמי ישראל׃
10
ונשאו עונם כעון הדרש כעון הנביא יהיה׃
Ezechiel 20:25
וגם אני נתתי להם חקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם׃
Ezechiel 20:39
ואתם בית ישראל כה אמר אדני יהוה איש גלוליו לכו עבדו ואחר אם אינכם שמעים אלי ואת שם קדשי לא תחללו עוד במתנותיכם ובגלוליכם׃
Osée 4:17
חבור עצבים אפרים הנח לו׃
Romains 1:24-28
24
על כן גם נתנם האלהים לטמאה בתאות לבם לנבל גויותיהם איש את רעהו׃
25
אשר המירו אמת האלהים בכזב ויכבדו ויעבדו את הבריה תחת בראה המברך לעולמים אמן׃
26
בעבור זאת נתנם האלהים לתאות בושה כי נשיהם החליפו את התשמיש כדרכן בשלא כדרכן׃
27
וכן גם הזכרים עזבו את תשמיש האשה כדרכה ויחמו זה בזה בתשוקתם ויעשו תועבה זכר עם זכר ויקחו שכר משובתם הראוי להם בעצם גופם׃
28
וכאשר מאסו להשיג האלהים בדעת נתנם האלהים בידי דעה נמאסה לעשות את אשר לא יתכן׃
2 Thessaloniciens 2:10-12
10
ובכל מרמת און באבדים תחת אשר לא קבלו את אהבת האמת להושע׃
11
ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר׃
12
למען ידונו בל אשר לא האמינו באמת כי אם רצו בעולה׃
Deutéronome 4:19
ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים׃
Deutéronome 17:3
וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר לא צויתי׃
2 Rois 17:16
ויעזבו את כל מצות יהוה אלהיהם ויעשו להם מסכה שנים עגלים ויעשו אשירה וישתחוו לכל צבא השמים ויעבדו את הבעל׃
2 Rois 21:3
וישב ויבן את הבמות אשר אבד חזקיהו אביו ויקם מזבחת לבעל ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל וישתחו לכל צבא השמים ויעבד אתם׃
Job 31:26-28
26
אם אראה אור כי יהל וירח יקר הלך׃
27
ויפת בסתר לבי ותשק ידי לפי׃
28
גם הוא עון פלילי כי כחשתי לאל ממעל׃
Jérémie 19:13
והיו בתי ירושלם ובתי מלכי יהודה כמקום התפת הטמאים לכל הבתים אשר קטרו על גגתיהם לכל צבא השמים והסך נסכים לאלהים אחרים׃
Ezechiel 8:16
ויבא אתי אל חצר בית יהוה הפנימית והנה פתח היכל יהוה בין האולם ובין המזבח כעשרים וחמשה איש אחריהם אל היכל יהוה ופניהם קדמה והמה משתחויתם קדמה לשמש׃
Amos 5:25
הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל׃
Amos 5:26
ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם׃
Esaïe 43:23
לא הביאת לי שה עלתיך וזבחיך לא כבדתני לא העבדתיך במנחה ולא הוגעתיך בלבונה׃
Psaumes 95:10
ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי׃
Hébreux 3:9
אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי ארבעים שנה׃
Hébreux 3:15-17
15
כאשר נאמר היום אם בקלו תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה׃
16
מי אפוא אלה אשר שמעו ויריבו הלא כל יצאי מצרים ביד משה׃
17
ובמי התקוטט ארבעים שנה הלא בחטאים אשר נפלו פגריהם במדבר׃