Exode 12:41
ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות יהוה מארץ מצרים׃
Exode 33:1
וידבר יהוה אל משה לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה׃
Exode 7:1-14
1
ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך׃
2
אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו׃
3
ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים׃
4
ולא ישמע אלכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים׃
5
וידעו מצרים כי אני יהוה בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם׃
6
ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו׃
7
ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל פרעה׃
8
ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר׃
9
כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין׃
10
ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין׃
11
ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן׃
12
וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה אהרן את מטתם׃
13
ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה׃
14
ויאמר יהוה אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם׃
Deutéronome 4:33-37
33
השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי׃
34
או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך׃
35
אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו׃
36
מן השמים השמיעך את קלו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש׃
37
ותחת כי אהב את אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים׃
Deutéronome 6:21
ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה׃
Deutéronome 6:22
ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו׃
Néhémie 9:10
ותתן אתת ומפתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל עם ארצו כי ידעת כי הזידו עליהם ותעש לך שם כהיום הזה׃
Psaumes 78:12
נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה צען׃
Psaumes 78:13
בקע ים ויעבירם ויצב מים כמו נד׃
Psaumes 78:42-51
42
לא זכרו את ידו יום אשר פדם מני צר׃
43
אשר שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה צען׃
44
ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל ישתיון׃
45
ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשחיתם׃
46
ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה׃
47
יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל׃
48
ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים׃
49
ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים׃
50
יפלס נתיב לאפו לא חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר׃
51
ויך כל בכור במצרים ראשית אונים באהלי חם׃
Psaumes 105:27-36
27
שמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם׃
28
שלח חשך ויחשך ולא מרו את דבריו׃
29
הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם׃
30
שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם׃
31
אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם׃
32
נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם׃
33
ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם׃
34
אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר׃
35
ויאכל כל עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם׃
36
ויך כל בכור בארצם ראשית לכל אונם׃
Psaumes 106:8-11
8
ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו׃
9
ויגער בים סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר׃
10
ויושיעם מיד שונא ויגאלם מיד אויב׃
11
ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר׃
Psaumes 135:8-12
8
שהכה בכורי מצרים מאדם עד בהמה׃
9
שלח אתות ומפתים בתוככי מצרים בפרעה ובכל עבדיו׃
10
שהכה גוים רבים והרג מלכים עצומים׃
11
לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען׃
12
ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו׃
Psaumes 136:9-15
9
את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו׃
10
למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו׃
11
ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו׃
12
ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו׃
13
לגזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו׃
14
והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו׃
15
ונער פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו׃
Exode 14:21
ויט משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים׃
Exode 14:27-29
27
ויט משה את ידו על הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער יהוה את מצרים בתוך הים׃
28
וישבו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד׃
29
ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה מימינם ומשמאלם׃
Exode 15:23-25
23
ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה׃
24
וילנו העם על משה לאמר מה נשתה׃
25
ויצעק אל יהוה ויורהו יהוה עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו׃
Exode 16:1-17
1
ויסעו מאילם ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אילם ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים׃
2
וילינו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר׃
3
ויאמרו אלהם בני ישראל מי יתן מותנו ביד יהוה בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי הוצאתם אתנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב׃
4
ויאמר יהוה אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא׃
5
והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו והיה משנה על אשר ילקטו יום יום׃
6
ויאמר משה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי יהוה הוציא אתכם מארץ מצרים׃
7
ובקר וראיתם את כבוד יהוה בשמעו את תלנתיכם על יהוה ונחנו מה כי תלונו עלינו׃
8
ויאמר משה בתת יהוה לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע בשמע יהוה את תלנתיכם אשר אתם מלינם עליו ונחנו מה לא עלינו תלנתיכם כי על יהוה׃
9
ויאמר משה אל אהרן אמר אל כל עדת בני ישראל קרבו לפני יהוה כי שמע את תלנתיכם׃
10
ויהי כדבר אהרן אל כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר והנה כבוד יהוה נראה בענן׃
11
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
12
שמעתי את תלונת בני ישראל דבר אלהם לאמר בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני יהוה אלהיכם׃
13
ויהי בערב ותעל השלו ותכס את המחנה ובבקר היתה שכבת הטל סביב למחנה׃
14
ותעל שכבת הטל והנה על פני המדבר דק מחספס דק ככפר על הארץ׃
15
ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה אלהם הוא הלחם אשר נתן יהוה לכם לאכלה׃
16
זה הדבר אשר צוה יהוה לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר באהלו תקחו׃
17
ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט׃
Exode 19:1-20
1
בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני׃
2
ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר׃
3
ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו יהוה מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל׃
4
אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי׃
5
ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ׃
6
ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל׃
7
ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו יהוה׃
8
ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה וישב משה את דברי העם אל יהוה׃
9
ויאמר יהוה אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל יהוה׃
10
ויאמר יהוה אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם׃
11
והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד יהוה לעיני כל העם על הר סיני׃
12
והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל הנגע בהר מות יומת׃
13
לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה במשך היבל המה יעלו בהר׃
14
וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויכבסו שמלתם׃
15
ויאמר אל העם היו נכנים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה׃
16
ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה׃
17
ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר׃
18
והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד׃
19
ויהי קול השופר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלהים יעננו בקול׃
20
וירד יהוה על הר סיני אל ראש ההר ויקרא יהוה למשה אל ראש ההר ויעל משה׃
Nombres 9:15-23
15
וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן לאהל העדת ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בקר׃
16
כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש לילה׃
17
ולפי העלת הענן מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן שם הענן שם יחנו בני ישראל׃
18
על פי יהוה יסעו בני ישראל ועל פי יהוה יחנו כל ימי אשר ישכן הענן על המשכן יחנו׃
19
ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל את משמרת יהוה ולא יסעו׃
20
ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו׃
21
ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר ונעלה הענן בבקר ונסעו או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו׃
22
או ימים או חדש או ימים בהאריך הענן על המשכן לשכן עליו יחנו בני ישראל ולא יסעו ובהעלתו יסעו׃
23
על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו את משמרת יהוה שמרו על פי יהוה ביד משה׃
Nombres 11:1-35
1
ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה׃
2
ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל יהוה ותשקע האש׃
3
ויקרא שם המקום ההוא תבערה כי בערה בם אש יהוה׃
4
והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר׃
5
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים׃
6
ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו׃
7
והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדלח׃
8
שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן׃
9
וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו׃
10
וישמע משה את העם בכה למשפחתיו איש לפתח אהלו ויחר אף יהוה מאד ובעיני משה רע׃
11
ויאמר משה אל יהוה למה הרעת לעבדך ולמה לא מצתי חן בעיניך לשום את משא כל העם הזה עלי׃
12
האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו׃
13
מאין לי בשר לתת לכל העם הזה כי יבכו עלי לאמר תנה לנו בשר ונאכלה׃
14
לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני׃
15
ואם ככה את עשה לי הרגני נא הרג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי׃
16
ויאמר יהוה אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושטריו ולקחת אתם אל אהל מועד והתיצבו שם עמך׃
17
וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך׃
18
ואל העם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר כי בכיתם באזני יהוה לאמר מי יאכלנו בשר כי טוב לנו במצרים ונתן יהוה לכם בשר ואכלתם׃
19
לא יום אחד תאכלון ולא יומים ולא חמשה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יום׃
20
עד חדש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא יען כי מאסתם את יהוה אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים׃
21
ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים׃
22
הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם׃
23
ויאמר יהוה אל משה היד יהוה תקצר עתה תראה היקרך דברי אם לא׃
24
ויצא משה וידבר אל העם את דברי יהוה ויאסף שבעים איש מזקני העם ויעמד אתם סביבת האהל׃
25
וירד יהוה בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו׃
26
וישארו שני אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עליהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה׃
27
וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה׃
28
ויען יהושע בן נון משרת משה מבחריו ויאמר אדני משה כלאם׃
29
ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל עם יהוה נביאים כי יתן יהוה את רוחו עליהם׃
30
ויאסף משה אל המחנה הוא וזקני ישראל׃
31
ורוח נסע מאת יהוה ויגז שלוים מן הים ויטש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה וכאמתים על פני הארץ׃
32
ויקם העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת ויאספו את השלו הממעיט אסף עשרה חמרים וישטחו להם שטוח סביבות המחנה׃
33
הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת ואף יהוה חרה בעם ויך יהוה בעם מכה רבה מאד׃
34
ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה כי שם קברו את העם המתאוים׃
35
מקברות התאוה נסעו העם חצרות ויהיו בחצרות׃
Nombres 14:1-45
1
ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא׃
2
וילנו על משה ועל אהרן כל בני ישראל ויאמרו אלהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו׃
3
ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה׃
4
ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה׃
5
ויפל משה ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל׃
6
ויהושע בן נון וכלב בן יפנה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם׃
7
ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד׃
8
אם חפץ בנו יהוה והביא אתנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר הוא זבת חלב ודבש׃
9
אך ביהוה אל תמרדו ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם ויהוה אתנו אל תיראם׃
10
ויאמרו כל העדה לרגום אתם באבנים וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל כל בני ישראל׃
11
ויאמר יהוה אל משה עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו׃
12
אכנו בדבר ואורשנו ואעשה אתך לגוי גדול ועצום ממנו׃
13
ויאמר משה אל יהוה ושמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו׃
14
ואמרו אל יושב הארץ הזאת שמעו כי אתה יהוה בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה׃
15
והמתה את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר׃
16
מבלתי יכלת יהוה להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר׃
17
ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת לאמר׃
18
יהוה ארך אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים׃
19
סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה׃
20
ויאמר יהוה סלחתי כדברך׃
21
ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ׃
22
כי כל האנשים הראים את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי׃
23
אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל מנאצי לא יראוה׃
24
ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאתיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורשנה׃
25
והעמלקי והכנעני יושב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף׃
26
וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר׃
27
עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי את תלנות בני ישראל אשר המה מלינים עלי שמעתי׃
28
אמר אלהם חי אני נאם יהוה אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם׃
29
במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקדיכם לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי׃
30
אם אתם תבאו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון׃
31
וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה׃
32
ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה׃
33
ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שנה ונשאו את זנותיכם עד תם פגריכם במדבר׃
34
במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את תנואתי׃
35
אני יהוה דברתי אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושם ימתו׃
36
והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ וישבו וילונו עליו את כל העדה להוציא דבה על הארץ׃
37
וימתו האנשים מוצאי דבת הארץ רעה במגפה לפני יהוה׃
38
ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ההם ההלכים לתור את הארץ׃
39
וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל ויתאבלו העם מאד׃
40
וישכמו בבקר ויעלו אל ראש ההר לאמר הננו ועלינו אל המקום אשר אמר יהוה כי חטאנו׃
41
ויאמר משה למה זה אתם עברים את פי יהוה והוא לא תצלח׃
42
אל תעלו כי אין יהוה בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם׃
43
כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב כי על כן שבתם מאחרי יהוה ולא יהיה יהוה עמכם׃
44
ויעפלו לעלות אל ראש ההר וארון ברית יהוה ומשה לא משו מקרב המחנה׃
45
וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא ויכום ויכתום עד החרמה׃
Nombres 16:1-17
1
ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן׃
2
ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם׃
3
ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם יהוה ומדוע תתנשאו על קהל יהוה׃
4
וישמע משה ויפל על פניו׃
5
וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו׃
6
זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו׃
7
ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני יהוה מחר והיה האיש אשר יבחר יהוה הוא הקדוש רב לכם בני לוי׃
8
ויאמר משה אל קרח שמעו נא בני לוי׃
9
המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבד את עבדת משכן יהוה ולעמד לפני העדה לשרתם׃
10
ויקרב אתך ואת כל אחיך בני לוי אתך ובקשתם גם כהנה׃
11
לכן אתה וכל עדתך הנעדים על יהוה ואהרן מה הוא כי תלונו עליו׃
12
וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה׃
13
המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר׃
14
אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה׃
15
ויחר למשה מאד ויאמר אל יהוה אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעתי את אחד מהם׃
16
ויאמר משה אל קרח אתה וכל עדתך היו לפני יהוה אתה והם ואהרן מחר׃
17
וקחו איש מחתתו ונתתם עליהם קטרת והקרבתם לפני יהוה איש מחתתו חמשים ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש מחתתו׃
Nombres 20:1-21
1
ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם׃
2
ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן׃
3
וירב העם עם משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה׃
4
ולמה הבאתם את קהל יהוה אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו׃
5
ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות׃
6
ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד יהוה אליהם׃
7
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
8
קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם׃
9
ויקח משה את המטה מלפני יהוה כאשר צוהו׃
10
ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים המן הסלע הזה נוציא לכם מים׃
11
וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם׃
12
ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם׃
13
המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את יהוה ויקדש בם׃
14
וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו׃
15
וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבתינו׃
16
ונצעק אל יהוה וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך׃
17
נעברה נא בארצך לא נעבר בשדה ובכרם ולא נשתה מי באר דרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאול עד אשר נעבר גבולך׃
18
ויאמר אליו אדום לא תעבר בי פן בחרב אצא לקראתך׃
19
ויאמרו אליו בני ישראל במסלה נעלה ואם מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין דבר ברגלי אעברה׃
20
ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה׃
21
וימאן אדום נתן את ישראל עבר בגבלו ויט ישראל מעליו׃
Deutéronome 2:25-37
25
היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך׃
26
ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר׃
27
אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאול׃
28
אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי׃
29
כאשר עשו לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער עד אשר אעבר את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו׃
30
ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי הקשה יהוה אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה׃
31
ויאמר יהוה אלי ראה החלתי תת לפניך את סיחן ואת ארצו החל רש לרשת את ארצו׃
32
ויצא סיחן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה יהצה׃
33
ויתנהו יהוה אלהינו לפנינו ונך אתו ואת בנו ואת כל עמו׃
34
ונלכד את כל עריו בעת ההוא ונחרם את כל עיר מתם והנשים והטף לא השארנו שריד׃
35
רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנו׃
36
מערער אשר על שפת נחל ארנן והעיר אשר בנחל ועד הגלעד לא היתה קריה אשר שגבה ממנו את הכל נתן יהוה אלהינו לפנינו׃
37
רק אל ארץ בני עמון לא קרבת כל יד נחל יבק וערי ההר וכל אשר צוה יהוה אלהינו׃
Deutéronome 8:4
שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה׃
Néhémie 9:12-15
12
ובעמוד ענן הנחיתם יומם ובעמוד אש לילה להאיר להם את הדרך אשר ילכו בה׃
13
ועל הר סיני ירדת ודבר עמהם משמים ותתן להם משפטים ישרים ותורות אמת חקים ומצות טובים׃
14
ואת שבת קדשך הודעת להם ומצוות וחקים ותורה צוית להם ביד משה עבדך׃
15
ולחם משמים נתתה להם לרעבם ומים מסלע הוצאת להם לצמאם ותאמר להם לבוא לרשת את הארץ אשר נשאת את ידך לתת להם׃
Néhémie 9:18-22
18
אף כי עשו להם עגל מסכה ויאמרו זה אלהיך אשר העלך ממצרים ויעשו נאצות גדלות׃
19
ואתה ברחמיך הרבים לא עזבתם במדבר את עמוד הענן לא סר מעליהם ביומם להנחתם בהדרך ואת עמוד האש בלילה להאיר להם ואת הדרך אשר ילכו בה׃
20
ורוחך הטובה נתת להשכילם ומנך לא מנעת מפיהם ומים נתתה להם לצמאם׃
21
וארבעים שנה כלכלתם במדבר לא חסרו שלמתיהם לא בלו ורגליהם לא בצקו׃
22
ותתן להם ממלכות ועממים ותחלקם לפאה ויירשו את ארץ סיחון ואת ארץ מלך חשבון ואת ארץ עוג מלך הבשן׃
Psaumes 78:14-33
14
וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אש׃
15
יבקע צרים במדבר וישק כתהמות רבה׃
16
ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים׃
17
ויוסיפו עוד לחטא לו למרות עליון בציה׃
18
וינסו אל בלבבם לשאל אכל לנפשם׃
19
וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שלחן במדבר׃
20
הן הכה צור ויזובו מים ונחלים ישטפו הגם לחם יוכל תת אם יכין שאר לעמו׃
21
לכן שמע יהוה ויתעבר ואש נשקה ביעקב וגם אף עלה בישראל׃
22
כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישועתו׃
23
ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח׃
24
וימטר עליהם מן לאכל ודגן שמים נתן למו׃
25
לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע׃
26
יסע קדים בשמים וינהג בעזו תימן׃
27
וימטר עליהם כעפר שאר וכחול ימים עוף כנף׃
28
ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנתיו׃
29
ויאכלו וישבעו מאד ותאותם יבא להם׃
30
לא זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם׃
31
ואף אלהים עלה בהם ויהרג במשמניהם ובחורי ישראל הכריע׃
32
בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו׃
33
ויכל בהבל ימיהם ושנותם בבהלה׃
Psaumes 105:39-45
39
פרש ענן למסך ואש להאיר לילה׃
40
שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם׃
41
פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר׃
42
כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו׃
43
ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו׃
44
ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו׃
45
בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו יה׃
Psaumes 106:17
תפתח ארץ ותבלע דתן ותכס על עדת אבירם׃
Psaumes 106:18
ותבער אש בעדתם להבה תלהט רשעים׃
Psaumes 135:10-12
10
שהכה גוים רבים והרג מלכים עצומים׃
11
לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען׃
12
ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו׃
Psaumes 136:16-21
16
למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו׃
17
למכה מלכים גדלים כי לעולם חסדו׃
18
ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו׃
19
לסיחון מלך האמרי כי לעולם חסדו׃
20
ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו׃
21
ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו׃