Exode 2:14-22
14
ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר׃
15
וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר׃
16
ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן׃
17
ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את צאנם׃
18
ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום׃
19
ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן׃
20
ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם׃
21
ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה בתו למשה׃
22
ותלד בן ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה׃
Exode 4:19
ויאמר יהוה אל משה במדין לך שב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך׃
Exode 4:20
ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמר וישב ארצה מצרים ויקח משה את מטה האלהים בידו׃
Exode 18:2-4
2
ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת משה אחר שלוחיה׃
3
ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה׃
4
ושם האחד אליעזר כי אלהי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה׃