Exode 2:13-15
13
ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך׃
14
ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר׃
15
וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר׃
Génèse 13:8
ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו׃
Génèse 45:24
וישלח את אחיו וילכו ויאמר אלהם אל תרגזו בדרך׃
Psaumes 133:1
שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃
Proverbes 18:19
אח נפשע מקרית עז ומדונים כבריח ארמון׃
Jean 15:17
את אלה אני מצוה אתכם למען תאהבון איש את אחיו׃
Jean 15:18
אם העולם שנא אתכם דעו כי אתי שנא ראשונה׃
1 Corinthiens 6:6-8
6
כי אח רב עם אחיו וזאת לפני לא מאמינים׃
7
הן בכל ירידה היא לכם שתריבו זה עם זה למה לא תבחרו לסבל הונאה ולמה לא תבחרו להיות עשוקים׃
8
אבל מונים אתם ועשקים אף את אחיכם׃
Philippiens 2:1
לכן אם יש תוכחה במשיח אם תנחומות האהבה אם התחברות הרוח אם רחמים וחמלה׃
Philippiens 2:3
ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃
1 Jean 3:11-15
11
כי זאת היא השמועה אשר שמעתם מראש לאהבה איש את רעהו׃
12
לא כקין אשר היה מן הרע והרג את אחיו ומדוע הרגו יען כי מעשיו היו רעים ומעשי אחיו מעשי צדק׃
13
אל תתמהו אחי אם ישנא אתכם העולם׃
14
אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃
15
כל השנא את אחיו רצח נפש הוא וידעתם כי כל רצח נפש לא יתקימו בו חיי עולמים׃