Génèse 48:16
המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ׃
Psaumes 22:24
כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃
Psaumes 34:17-19
17
צעקו ויהוה שמע ומכל צרותם הצילם׃
18
קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע׃
19
רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃
Psaumes 37:40
ויעזרם יהוה ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו׃
Psaumes 40:1-3
1
למנצח לדוד מזמור קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי׃
2
ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשרי׃
3
ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה׃
2 Timothée 4:18
ויצילני האדון מכל מעשה רע ויושיעני אל מלכותו שבשמים לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃
Jacques 5:11
הנה מאשרים אנחנו את הסבלים את סבלנות איוב שמעתכם ואת אחרית האדון ראיתם כי רחום וחנון יהוה׃
Apocalypse 7:14
ואמר אליו אדני אתה ידעת ויאמר אלי אלה הם הבאים מן הצרה הגדולה ויכבסו את שמלתם וילבינום בדם השה׃
Génèse 41:12-46
12
ושם אתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתר לנו את חלמתינו איש כחלמו פתר׃
13
ויהי כאשר פתר לנו כן היה אתי השיב על כני ואתו תלה׃
14
וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה׃
15
ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו׃
16
ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה׃
17
וידבר פרעה אל יוסף בחלמי הנני עמד על שפת היאר׃
18
והנה מן היאר עלת שבע פרות בריאות בשר ויפת תאר ותרעינה באחו׃
19
והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן דלות ורעות תאר מאד ורקות בשר לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרע׃
20
ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשנות הבריאת׃
21
ותבאנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחלה ואיקץ׃
22
וארא בחלמי והנה שבע שבלים עלת בקנה אחד מלאת וטבות׃
23
והנה שבע שבלים צנמות דקות שדפות קדים צמחות אחריהם׃
24
ותבלען השבלים הדקת את שבע השבלים הטבות ואמר אל החרטמים ואין מגיד לי׃
25
ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר האלהים עשה הגיד לפרעה׃
26
שבע פרת הטבת שבע שנים הנה ושבע השבלים הטבת שבע שנים הנה חלום אחד הוא׃
27
ושבע הפרות הרקות והרעת העלת אחריהן שבע שנים הנה ושבע השבלים הרקות שדפות הקדים יהיו שבע שני רעב׃
28
הוא הדבר אשר דברתי אל פרעה אשר האלהים עשה הראה את פרעה׃
29
הנה שבע שנים באות שבע גדול בכל ארץ מצרים׃
30
וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע בארץ מצרים וכלה הרעב את הארץ׃
31
ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן כי כבד הוא מאד׃
32
ועל השנות החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו׃
33
ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים׃
34
יעשה פרעה ויפקד פקדים על הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע׃
35
ויקבצו את כל אכל השנים הטבת הבאת האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אכל בערים ושמרו׃
36
והיה האכל לפקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיין בארץ מצרים ולא תכרת הארץ ברעב׃
37
וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו׃
38
ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו׃
39
ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך׃
40
אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך׃
41
ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים׃
42
ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם רבד הזהב על צוארו׃
43
וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך ונתון אתו על כל ארץ מצרים׃
44
ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים׃
45
ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן אן לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים׃
46
ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך מצרים ויצא יוסף מלפני פרעה ויעבר בכל ארץ מצרים׃
Génèse 42:6
ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה׃
Génèse 44:18
ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה׃
Génèse 45:8
ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים׃
Génèse 45:9
מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלהים לאדון לכל מצרים רדה אלי אל תעמד׃
Psaumes 105:19-22
19
עד עת בא דברו אמרת יהוה צרפתהו׃
20
שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו׃
21
שמו אדון לביתו ומשל בכל קנינו׃
22
לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם׃
Proverbes 2:6
כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃
Proverbes 3:4
ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם׃
Proverbes 16:7
ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו׃