Luc 2:1
ויהי בימים ההם ותצא דת מאת הקיסר אוגוסטוס לספר את כל ישבי תבל׃
Luc 13:1
ויבאו אנשים בעת ההיא ויגידו לו על דבר הגלילים אשר פילטוס ערב דמם עם זבחיהם׃
Job 20:5-9
5
כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע׃
6
אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע׃
7
כגללו לנצח יאבד ראיו יאמרו איו׃
8
כחלום יעוף ולא ימצאוהו וידד כחזיון לילה׃
9
עין שזפתו ולא תוסיף ולא עוד תשורנו מקומו׃
Psaumes 7:14
הנה יחבל און והרה עמל וילד שקר׃
Psaumes 7:15
בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל׃
Psaumes 9:15
טבעו גוים בשחת עשו ברשת זו טמנו נלכדה רגלם׃
Psaumes 9:16
נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה׃
Matthieu 26:52
ויאמר אליו ישוע השב את חרבך אל תערה כי כל אחזי חרב בחרב יאבדו׃
Luc 13:1
ויבאו אנשים בעת ההיא ויגידו לו על דבר הגלילים אשר פילטוס ערב דמם עם זבחיהם׃
Luc 13:2
ויען ישוע ויאמר אליהם החשבים אתם כי הגלילים האלה היו חטאים מכל אנשי הגליל על אשר באה כזאת עליהם׃