Actes 2:37
ויהי כשמעם התעצבו אל לבם ויאמרו אל פטרוס ואל שאר השליחים אנשים אחים מה עלינו לעשות׃
Actes 7:54
ויהי כשמעם את אלה התרגזו בלבבם ויחרקו עליו שניהם׃
Actes 22:22
וישמעו אליו עד הדבר הזה וישאו את קולם ויאמרו הסירו איש כזה מעל האדמה כי איננו ראוי כי יחיה׃
Luc 4:28
וימלאו כל אשר בבית הכנסת חמה בשמעם את אלה׃
Luc 4:29
ויקומו וידיחו אותו אל מחוץ לעיר ויביאהו עד גב ההר אשר נבנתה עירם עליו למען השליכו מטה׃
Luc 6:11
והמה נמלאו חמה ויוסדו יחד מה לעשות לישוע׃
Luc 11:50-54
50
למען ידרש מן הדור הזה דם כל הנביאים אשר נשפך למן הוסד הארץ׃
51
מדם הבל עד דם זכריהו אשר נהרג בין המזבח ולבית הן אמר אני לכם דרוש ידרש מן הדור הזה׃
52
אוי לכם בעלי התורה כי הסירתם את מפתח הדעת אתם לא באתם ואת הבאים מנעתם׃
53
ויהי כדברו להם את אלה ויחלו הסופרים והפרושים לשטם אותו מאד ולהקשות לו בדברים רבים׃
54
ויארבו לו ויבקשו לצודד דבר מפיהו למען ימצאו עליו שטנה׃
Luc 19:45-48
45
ויבא אל המקדש ויחל לגרש משם את המכרים ואת הקונים בו׃
46
ויאמר אליהם הן כתוב ביתי בית תפלה הוא ואתם עשתים אותו למערת פריצים׃
47
ויהי מלמד יום יום במקדש והכהנים הגדולים והסופרים וגם ראשי העם מבקשים לאבדו׃
48
ולא מצאו מה לעשות כי כל העם דבקו אחריו לשמע אתו׃
Luc 20:19
ויבקשו הכהנים הגדולים והסופרים לשלח בו את ידם בעת ההיא וייראו מפני העם כי ידעו אשר עליהם דבר את המשל הזה׃
Actes 9:23
ויהי כי ארכו לו שם הימים ויועצו היהודים יחדו להמיתו׃
Génèse 4:5-8
5
ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו׃
6
ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך׃
7
הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו׃
8
ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו׃
Psaumes 37:12-15
12
זמם רשע לצדיק וחרק עליו שניו׃
13
אדני ישחק לו כי ראה כי יבא יומו׃
14
חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך׃
15
חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה׃
Psaumes 37:32-15
Psaumes 37:33-15
Psaumes 64:2-8
2
תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און׃
3
אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃
4
לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃
5
יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃
6
יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃
7
וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם׃
8
ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל ראה בם׃
Matthieu 10:21
והיה אח ימסר את אחיו למות ואב ימסר את בנו וקמו בנים באבותם וימיתו אותם׃
Matthieu 10:25
דיו לתלמיד להיות כרבו ולעבד להיות כאדניו אם לבעל הבית קראו בעל זבוב אף לאנשי ביתו׃
Matthieu 23:34
לכן הנני שלח לכם נביאים וחכמים וסופרים ומהם תהרגו ותצלבו ומהם תכו בשוטים בבתי כנסיותיכם ותרדפום מעיר לעיר׃
Matthieu 23:35
למען יבא עליכם כל דם נקי הנשפך בארץ מדם הבל הצדיק עד דם זכריה בן ברכיה אשר רצחתם אותו בין ההיכל ולמזבח׃
Matthieu 24:9
אז ימסרו אתכם לעני והמיתו אתכם והייתם שנואים לכל הגוים למען שמי׃
Jean 15:20
זכרו את דברי אשר דברתי אליכם העבד איננו גדול מאדניו אם רדפו אתי גם אתכם ירדפו אם שמרו את דברי גם את דברכם ישמרו׃
Jean 16:2
הנה ינדו אתכם ואף באה השעה אשר כל הרג אתכם ידמה להקריב עבודה לאלהים׃