Actes 5:13
ומן האחרים אין איש אשר מלאו לבו לחלות עליהם אך הוקיר אתם העם׃
Matthieu 14:5
ויבקש המיתו אך ירא את ההמון כי לנביא חשבו אתו׃
Matthieu 21:26
אם נאמר מן השמים יאמר אלינו מדוע אפוא לא האמונתם לו ואם נאמר מבני אדם יראים אנחנו את המון העם כי כלם חשבים את יוחנן לנביא׃
Matthieu 26:5
ויאמרו אך לא בחג פן תהיה מהומה בעם׃
Luc 20:6
ואם נאמר מבני אדם וסקלנו כל העם בעמדם על דעתם כי יוחנן נביא היה׃
Luc 20:19
ויבקשו הכהנים הגדולים והסופרים לשלח בו את ידם בעת ההיא וייראו מפני העם כי ידעו אשר עליהם דבר את המשל הזה׃
Luc 22:2
והכהנים הגדולים והסופרים מבקשים איך יהרגהו כי יראו מפני העם׃