Actes 5:25
ואיש אחד בא ויגד להם לאמר הנה האנשים אשר שמתם במשמר עמדים הם במקדש ומלמדים את העם׃
Luc 21:37
ויהי מלמד יומם במקדש ובלילה יצא בהר הנקרא הר הזיתים ללון׃
Luc 21:38
וכל העם השכימו לבוא אליו במקדש לשמע אותו׃
Jean 8:2
ויהי בבקר ויבא עוד אל המקדש וכל העם באו אליו וישב וילמדם׃
Actes 5:17
ויקם הכהן הגדול וכל אשר אתו והם אנשי כת הצדוקים וימלאו קנאה׃
Actes 5:24
ויהי כשמע הכהן ונגיד המקדש וראשי הכהנים את הדברים האלה ויבהלו עליהם ויאמרו איך יפל הדבר הזה׃
Actes 4:5
ויהי ממחרת ויקהלו שריהם ראשיהם וזקניהם וסופריהם ירושלים׃
Actes 4:6
וחנן הכהן הגדול וקיפא ויוחנן ואלכסנדרוס וכל אשר ממשפחת הכהן הגדול׃
Actes 22:2
ויהי כשמעם כי הוא מדבר אליהם בלשון עברית ויחשו עוד יותר׃
Actes 22:3
ויאמר איש יהודי אנכי נולד בטרסוס אשר בקיליקיא ומגדל בעיר הזאת לרגלי גמליאל ומלמד לפי דקדוקי תורת אבותינו ואהי מקנא לאלהים כמוכם כלכם היום׃
Actes 22:15
כי היו תהיה לו לעד אל כל בני האדם על כל אשר ראית ושמעת׃
Luc 22:66
ובהית הבקר נקהלו זקני העם והכהנים הגדולים והסופרים ויעלהו לפני הסנהדרין שלהם ויאמרו האתה הוא המשיח אמר לנו׃
Jean 18:35
ויען פילטוס האף אנכי יהודי הלא עמך וראשי הכהנים הסגירוך אלי מה עשית׃
Psaumes 105:22
לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם׃
Actes 4:7
ויעמידו אתם בתוך וישאלום באי זה כח ובאי זה שם עשיתם זאת׃
Actes 12:18
הבקר אור ומבוכה לא קטנה היתה בין אנשי הצבא על פטרוס מה היה לו׃
Actes 12:19
ויהי כאשר בקש אותו הורדוס ולא מצאו חקר את השמרים ויצו להוציאם למות וירד מיהודה אל קסרין וישב שם׃