Lévitique 10:1-3
1
ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקרבו לפני יהוה אש זרה אשר לא צוה אתם׃
2
ותצא אש מלפני יהוה ותאכל אותם וימתו לפני יהוה׃
3
ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר יהוה לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידם אהרן׃
Josué 6:1
ויריחו סגרת ומסגרת מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא׃
Matthieu 13:47
עוד דומה מלכות השמים למכמרת אשר הורדה לים ומינים שונים יאספו לתוכה׃
Matthieu 13:48
וכאשר נמלאה העלו אתה אל שפת הים וישבו וילקטו את המינים הטובים לתוך הכלים ואת המשחתים השליכו חוצה׃
Jean 6:37
כל אשר יתננו לי אבי יבוא אלי והבא אלי לא אהדפנו החוצה׃
2 Timothée 2:20
כי בבית גדול לא כלי זהב וכסף בלבד אלא גם של עץ ושל חרש ומהם לכבוד ומהם לבזיון׃