Actes 3:19
לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם׃
Actes 3:21
אשר צריך כי יקבלהו השמים עד ימי שוב כל הדברים לתקונם אשר דבר עליהם האלהים בפי נביאיו הקדושים מימי עולם׃
Romains 3:21
ועתה בבלי תורה צדקת אלהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים׃
Actes 13:20
ואחרי כן נתן להם שפטים כארבע מאות וחמשים שנה עד ימי שמואל הנביא׃
1 Samuel 2:18
ושמואל משרת את פני יהוה נער חגור אפוד בד׃
1 Samuel 3:1
והנער שמואל משרת את יהוה לפני עלי ודבר יהוה היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ׃
1 Samuel 3:20
וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא ליהוה׃
Psaumes 99:6
משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל יהוה והוא יענם׃
Jérémie 15:1
ויאמר יהוה אלי אם יעמד משה ושמואל לפני אין נפשי אל העם הזה שלח מעל פני ויצאו׃