Actes 7:37
הוא משה אשר אמר אל בני ישראל נביא מקרב אחיכם כמני יקים לכם יהוה אלהיכם אליו תשמעון׃
Deutéronome 18:15-19
15
נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון׃
16
ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את קול יהוה אלהי ואת האש הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות׃
17
ויאמר יהוה אלי היטיבו אשר דברו׃
18
נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו׃
19
והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו׃
Luc 13:33
אבל הלוך אלך היום ומחר וממחרתו כי לא יתכן אשר יאבד נביא מחוץ לירושלים׃
Luc 24:19
ויאמר אליהם ומה המה ויגידו אליו מעשה ישוע הנצרי אשר היה איש נביא גבור בפעל ובאמר לפני האלהים ולפני כל העם׃
Jean 8:12
ויסף ישוע וידבר אליהם לאמר אני אור העולם כל ההלך אחרי לא יתהלך בחשכה כי אור החיים יהיה לו׃
Jean 12:46
אני באתי לאור אל העולם למען כל אשר יאמין בי לא ישב בחשך׃
Apocalypse 1:1
חזון ישוע המשיח אשר נתן לו האלהים להראות את עבדיו את אשר היה יהיה במהרה והוא הודיע בשלחו ביד מלאכו לעבדו יוחנן׃
Romains 8:3
כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על יד הבשר עשה האלהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר׃
Romains 9:5
ולהם האבות ואשר מהם יצא המשיח לפי בשרו אשר הוא אל על הכל מברך לעולמים אמן׃
Galates 4:4
ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃
Hébreux 2:9-17
9
אבל ישוע המחסר מעט ממלאכים אותו ראינו מעטר בכבוד והדר מפני ענותו עד מות למען אשר יטעם בחסד אלהים את המות בעד כלם׃
10
כי נאה היה לו אשר הכל למענו והכל על ידו בהנחתו בנים רבים לכבוד להשלים בענוים את שר ישועתם׃
11
כי גם המקדש גם המקדשים כלם מאחד המה ועל כן לא בוש מקרא להם אחים׃
12
באמרו אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃
13
ועוד וקויתי לו ועוד הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יהוה׃
14
ויען כי הילדים כלם יחדו בשר ודם אף הוא לבש בשר ודם כמוהם למען אשר יבטל על ידי המות את אשר לו ממשלת המות הוא השטן׃
15
ולהתיר את אלה אשר מאימת המות היו נתנים לעבדות כל ימי חייהם׃
16
כי אמנם לא במלאכים החזיק כי אם בזרע אברהם החזיק׃
17
על כן היה עליו להדמות לאחיו בכל דבר למען אשר יהיה כהן גדול רחמן ונאמן בעניני אלהים לכפר על חטאת העם׃
Deutéronome 18:18
נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו׃
Esaïe 55:3
הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים׃
Esaïe 55:4
הן עד לאומים נתתיו נגיד ומצוה לאמים׃
Matthieu 17:4
ויען פטרוס ויאמר אל ישוע אדני טוב היותנו פה אם תחפץ נעשה נא פה שלש סכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת׃
Matthieu 17:5
עודנו מדבר והנה ענן אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אמר זה בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון׃
Marc 9:4-7
4
וירא אליהם אליהו ומשה מדברים עם ישוע׃
5
ויען פטרוס ויאמר אל ישוע רבי טוב היותנו פה נעשה נא שלש סכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת׃
6
כי לא ידע מה ידבר כי היו נבהלים׃
7
ויהי ענן סוכך עליהם ויצא מן הענן קול אמר זה בני ידידי אליו שמעו׃
Luc 9:30-35
30
והנה שני אנשים מדברים אתו והמה משה ואליהו׃
31
אשר נראו בכבוד והגידו את אחריתו אשר ימלאנה בירושלים׃
32
ויהיו פטרוס ואשר אתו נרדמים ובהקיצם ראו את כבודו ואת שני האנשים העמדים עליו׃
33
ויהי בהפרדם ממנו ויאמר פטרוס אל ישוע מורה טוב היותנו פה נעשה נא שלש סכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת ולא ידע מה דבר׃
34
הוא מדבר כזאת והנה ענן סכך עליהם וכבואם בענן נבעתו׃
35
ויצא קול מן הענן אמר זה בני ידידי אליו תשמעון׃
Jean 1:17
כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃
Jean 5:24
אמן אמן אני אמר לכם השמע דברי ומאמין לשלחי יש לו חיי עולמים ולא יבא במשפט כי עבר ממות לחיים׃
Jean 5:39-47
39
דרשו בכתובים אשר תחשבו שיש לכם חיי עולמים בהם והמה המעידים עלי׃
40
ואתם אינכם אבים לבוא אלי להיות לכם חיים׃
41
לא אקח כבוד מבני אדם׃
42
אכן ידעתי אתכם כי אין אהבת אלהים בקרבכם׃
43
אני הנה באתי בשם אבי ולא קבלתם אתו ואם יבא אחר בשם עצמו אתו תקבלו׃
44
איך תוכלו להאמין אתם הלקחים כבוד איש מרעהו ואת הכבוד אשר מאת האלהים היחיד לא תבקשו׃
45
אל תחשבו כי אנכי אטען עליכם לפני אבי משה הוא הטען עליכם אשר לו תיחלו׃
46
כי לו האמנתם למשה גם לי תאמינו כי הוא כתב עלי׃
47
ואם לכתביו אינכם מאמינים איכה לדברי תאמינו׃
Hébreux 1:1
האלהים אשר דבר מקדם פעמים רבות ובפנים שנים אל אבתינו ביד הנביאים דבר אלינו באחרית הימים האלה ביד בנו׃
Hébreux 1:2
אשר נתנו ליורש כל וגם עשה בידו את העולמות׃
Hébreux 2:1
לכן אנחנו חיבים ביותר להכין לבבנו אל אשר שמענו פן ילוז ויאבד ממנו׃
Hébreux 5:9
ואחרי אשר השלם היה ממציא תשועת עולמים לכל שמעיו׃