Actes 4:22
כי בן ארבעים שנה ומעלה היה האיש ההוא אשר נעשה עמו אות הרפואה הזאת׃
Actes 14:8
ואיש נכה רגלים היה בלוסטרא והוא ישב פסח מבטן אמו ולא הלך מימיו׃
Jean 1:9-30
9
האור האמתי המאיר לכל אדם היה בא אל העולם׃
10
בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא הכירו׃
11
הוא בא אל אשר לו ואשר המה לו לא קבלהו׃
12
והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃
13
אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלהים נולדו׃
14
והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃
15
ויוחנן מעיד עליו ויקרא לאמר הנה זה הוא אשר אמרתי עליו הבא אחרי היה לפני כי קדם לי היה׃
16
וממלואו לקחנו כלנו חסד על חסד׃
17
כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃
18
את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע׃
19
וזאת היא עדות יוחנן בשלח היהודים מירושלים כהנים ולוים לשאל אתו מי אתה׃
20
ויודה ולא כחש ויודה לאמר אני אינני המשיח׃
21
וישאלו אתו מי אפוא אתה האתה אליהו ויאמר אינני האתה הנביא ויען לא׃
22
ויאמרו אליו מי זה אתה למען נשיב לשלחינו דבר מה תאמר עליך׃
23
ויאמר אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה כאשר דבר ישעיהו הנביא׃
24
והמשלחים היו מן הפרושים׃
25
וישאלהו ויאמרו אליו מדוע אפוא מטביל אתה אם אינך המשיח או אליה או הנביא׃
26
ויען אתם יוחנן ויאמר אנכי מטביל במים ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אתו׃
27
הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו׃
28
זאת היתה בבית עברה מעבר לירדן מקום אשר יוחנן מטביל שם׃
29
ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלהים הנשא חטאת העולם׃
30
זה הוא אשר אמרתי עליו אחרי יבא איש אשר היה לפני כי קדם לי היה׃
Luc 16:20
ואיש אביון ושמו לעזר משכב פתח שער ביתו והוא מלא אבעבעות׃
Actes 10:4
ויבט אליו ויירא ויאמר מה זה אדני ויאמר אליו תפלותיך וצדקותיך עלו לזכרון לפני האלהים׃
Actes 10:31
ויאמר קרניליוס נשמעה תפלתך וצדקותיך היו לזכרון לפני האלהים׃
Luc 18:35
ויהי בקרבו אל יריחו והנה איש עור ישב על הדרך והוא משאל׃
Jean 9:8
ויאמרו שכניו ואשר ראו אתו לפנים כי עור הוא הלא זה הוא הישב ומשאל׃