Actes 4:13
ויהי כאשר ראו את בטחון לב של פטרוס ויוחנן והבינו כי הדיוטים ולא בעלי חכמה המה ויתמהו עליהם ויכירום כי התהלכו עם ישוע׃
Actes 8:14
וישמעו השליחים אשר בירושלים כי קבלה שמרון את דבר האלהים וישלחו אליהם את פטרוס ואת יוחנן׃
Matthieu 17:1
ומקץ ששת ימים לקח לו ישוע את פטרוס ואת יעקב ואת יוחנן אחיו ויעלם בדד על הר גבוה׃
Matthieu 26:37
ויקח אתו את פטרוס ואת שני בני זבדי ויחל להעצב ולמוג׃
Jean 13:23-25
23
ואחד מתלמידיו מסב על חיק ישוע אשר ישוע אהבו׃
24
וירמז לו שמעון פטרוס לדרש מי הוא זה אשר דבר עליו׃
25
ויפל על לב ישוע ויאמר אליו אדני מי הוא׃
Jean 20:2-9
2
ותרץ ותבא אל שמעון פטרוס ואל התלמיד האחר אשר חשק בו ישוע ותאמר אליהם הנה נשאו את האדון מקברו ולא ידענו איפה הניחהו׃
3
ויצא פטרוס והתלמיד האחר וילכו אל הקבר׃
4
וירוצו שניהם יחדו וימהר התלמיד האחר לרוץ ויעבר את פטרוס ויבא ראשונה אל הקבר׃
5
וישקף אל תוכו וירא את התכריכין מנחים אך לא בא פנימה׃
6
ויבא שמעון פטרוס אחריו והוא נכנס אל הקבר וירא את התכריכין מנחים׃
7
והסודר אשר היתה על ראשו איננה מנחת אצל התכריכין כי אם מקפלת לבדה במקומה׃
8
ויבא שמה גם התלמיד האחר אשר בא ראשונה אל הקבר וירא ויאמן׃
9
כי לא הבינו עד עתה את הכתוב אשר קום יקום מעם המתים׃
Jean 21:7
ויאמר התלמיד ההוא אשר ישוע אהבו אל פטרוס זה הוא האדון ויהי כשמע שמעון פטרוס כי הוא האדון ויחגר את מעילו כי עירום היה ויתנפל אל הים׃
Jean 21:18-22
18
אמן אמן אני אמר לך בהיותך צעיר לימים אתה חגרת את עצמך ותלך אל אשר חפצת והיה כאשר תזקן ופרשת כפיך ואחר יחגרך ונשאך אל אשר לא תחפץ׃
19
וכל זאת דבר לרמז על המיתה אשר יכבד בה את האלהים ויהי ככלותו לדבר ויאמר אליו לך אחרי׃
20
ויפן פטרוס וירא את התלמיד אשר ישוע אהבו הלך אחריהם הוא הנפל על לבו בעת הסעודה וגם שאל אדני מי הוא זה אשר ימסרך׃
21
ויהי בראות אתו פטרוס ויאמר אל ישוע אדני וזה מה הוא׃
22
ויאמר אליו ישוע אם חפצי כי ישאר עד באי מה לך ולזאת אתה לך אחרי׃
Galates 2:9
וכאשר ידעו יעקב וכיפא ויוחנן הנחשבים לעמודים את החסד הנתן לי נתנו לי ולבר נבא את יד ימינם ונאות כי נלך אנחנו לגוים והמה למולים׃
Actes 2:46
ויום יום היו שקדים במקדש לב אחד ויבצעו את הלחם בבית בבית׃
Actes 5:25
ואיש אחד בא ויגד להם לאמר הנה האנשים אשר שמתם במשמר עמדים הם במקדש ומלמדים את העם׃
Luc 24:53
ויהיו תמיד במקדש מהללים ומברכים את האלהים אמן׃
Actes 10:3
ומחזה נראה אליו כשעה התשיעית ליום וירא מלאך אלהים בא אליו פנימה ואמר קרניליוס׃
Actes 10:30
ויאמר קרניליוס זה ארבעה ימים הייתי צם עד השעה הזאת ובשעה התשיעית התפללתי בתוך ביתי והנה איש נצב לפני בלבוש זהר׃
Exode 29:39
את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים׃
Nombres 28:4
את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים׃
1 Rois 18:36
ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדבריך עשיתי את כל הדברים האלה׃
Psaumes 55:17
ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי׃
Daniel 6:10
ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתה וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהה כל קבל די הוא עבד מן קדמת דנה׃
Daniel 9:21
ועוד אני מדבר בתפלה והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחלה מעף ביעף נגע אלי כעת מנחת ערב׃
Luc 1:10
וכל קהל העם היו מתפללים בחוץ בעת הקטרת׃
Luc 23:44-46
44
ויהי כשעה הששית והנה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃
45
ויחשך השמש ותקרע פרכת ההיכל לשנים קרעים׃
46
ויקרא ישוע בקול גדול ויאמר אבי בידך אפקיד רוחי ובאמרו זאת נפח נפשו׃