Actes 28:25
ויחלקו בדעתם ויסורו ללכת לדרכם בדבר פולוס הדבר האחד הזה היטב דבר רוח הקדש לאבותינו בפי ישעיהו הנביא לאמר׃
Matthieu 10:34-36
34
אל תחשבו כי באתי להטיל שלום בארץ לא באתי להטיל שלום כי אם חרב׃
35
כי באתי להפריד איש מאביו ובת מאמה וכלה מחמותה׃
36
ואיבי איש אנשי ביתו׃
Luc 12:51
החשבים אתם כי באתי לתת שלום בארץ אני אמר לכם לא כי אם מחלקת׃
Jean 7:40-53
40
ורבים מהמון העם כשמעם את הדבר הזה אמרו אכן זה הוא הנביא׃
41
ויש אשר אמרו זה הוא המשיח ואחרים אמרו המן הגליל יבא המשיח׃
42
הלא הכתוב אמר כי מזרע דוד ומכפר בית לחם מקום דוד יצא המשיח׃
43
ותהי מחלקת בתוך העם על אדותיו׃
44
ומקצתם רצו לתפשו ואיש לא שלח בו יד׃
45
וישובו המשרתים אל הכהנים הגדולים והפרושים והמה אמרו אליהם מדוע לא הבאתם אתו׃
46
ויענו העבדים מעולם לא דבר איש כאיש הזה׃
47
ויאמרו אליהם הפרושים הכי נדהתם גם אתם׃
48
הגם האמין בו איש מן השרים או מן הפרושים׃
49
רק ההמון הזה אשר אינם ידעים את התורה ארורים המה׃
50
ויאמר אליהם נקדימון אשר בא אליו בלילה והוא היה אחד מהם׃
51
התשפט תורתנו איש בטרם תחקרהו לדעת את אשר עשה׃
52
ויענו ויאמרו אליו הגם אתה מן הגליל דרש נא וראה כי לא קם נביא מן הגליל׃
53
וילכו איש איש לביתו׃