Matthieu 28:19
לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש׃
1 Corinthiens 12:13
כי ברוח אחד נטבלנו כלנו לגוף אחד אם יהודים אם יונים אם עבדים אם בני חורין וכלנו לרוח אחד השקינו׃
Actes 18:25
הוא היה מלמד דרך האדון והוא מדבר כחם רוחו ומלמד היטב על אדות ישוע ולא ידע כי אם טבילת יוחנן לבדה׃
Matthieu 3:1-17
1
בימים ההם בא יוחנן המטביל ויהי קרא במדבר יהודה לאמר׃
2
שובו כי מלכות השמים הגיעה׃
3
הלא זה הוא אשר נבא עליו ישעיהו הנביא לאמר קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
4
והוא יוחנן לבושו שער גמלים ואזור עור במתניו ומאכלו חגבים ודבש היער׃
5
ויצאו אליו ישבי ירושלים וכל יהודה וכל ככר הירדן׃
6
ויטבלו על ידו בירדן מתודים את חטאתם׃
7
ויהי כראותו רבים מן הפרושים והצדוקים נגשים לטבילתו ויאמר להם ילדי הצפעונים מי השכיל אתכם להמלט מן הקצף הבא׃
8
לכן עשו פרי הראוי לתשובה׃
9
ואל תחשבו בלבבכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכול האלהים להקים בנים לאברהם׃
10
וכבר הושם הגרזן על שרש העצים והנה כל עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע וישלך באש׃
11
הן אנכי טובל אתכם במים לתשובה והבא אחרי חזק הוא ממני אשר אינני כדי לשאת נעליו והוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃
12
אשר בידו המזרה וזרה את גרנו ואסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה׃
13
ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להטבל על ידו׃
14
ויוחנן חשך אותו לאמר אני צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי׃
15
ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לנו למלא כל הצדקה וינח לו׃
16
ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה נפתחו לו השמים וירא את רוח אלהים יורדת כיונה ונחה עליו׃
17
והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃
Luc 3:1-38
1
בשנת חמש עשרה למלכות הקיסר טיבריוס בהיות פונטיוס פילטוס הגמון ביהודה והורדוס שר רבע על הגליל ואחיו פילפוס שר רבע על מדינות יטור וטרכונה ולוסניס שר רבע על אבילין׃
2
בימי הכהנים הגדולים חנן וקיפא היה דבר אלהים אל יוחנן בן זכריה במדבר׃
3
ויבא אל כל ככר הירדן ויקרא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
4
ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
5
כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה׃
6
וראו כל בשר את ישועת אלהים׃
7
ויאמר אל המון העם היצאים להטבל על ידו אתם ילדי הצפעונים מי הורה אתכם להמלט מפני הקצף הבא׃
8
לכן עשו פרי הראוי לתשובה ואל תדמו בנפשכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכל האלהים להקים בנים לאברהם׃
9
וכבר הושם הגרזן על שרש העצים והנה כל עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע והשלך באש׃
10
וישאלהו המון העם לאמר מה אפוא נעשה׃
11
ויען ויאמר אליהם מי אשר לו כתנות שתים הוא יחלק לאשר אין לו ומי אשר לו מזון ככה יעשה גם הוא׃
12
ויבאו גם מוכסים להטבל ויאמרו אליו רבי מה נעשה׃
13
ויאמר אליהם אל תגבו יותר מחקכם׃
14
וישאלהו גם אנשי הצבא לאמר ואנחנו מה נעשה ויאמר אליהם איש אל תזעזעו ואל תלשינו איש ויהי די לכם בשכרכם׃
15
ויהי כאשר חכה העם וכלם חשבים בלבם לאמר אולי יוחנן הוא המשיח׃
16
ויען יוחנן ויאמר לכלם הן אני טובל אתכם במים אבל בוא יבוא החזק ממני אשר אינני כדי להתיר את שרוך נעליו הוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃
17
אשר המזרה בידו להבר את גרנו ויאסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה׃
18
וכן עוד דברים אחרים הרבה בשר וגם הזהיר את העם׃
19
והורדוס שר רבע המדינה אשר הוכח על ידו על אדות הורודיה אשת אחיו פילפוס ועל אדות כל הרע אשר עשה הורדוס׃
20
הוסיף על כל אלה גם את זאת ויסגר את יוחנן במשמר׃
21
ויהי בהטבל כל העם וגם ישוע נטבל ומתפלל ויפתחו השמים׃
22
וירד עליו רוח הקדש בדמות גוף כיונה ויהי קול מן השמים ויאמר אתה בני ידידי בך רצתה נפשי׃
23
והוא ישוע בהחלו היה כבן שלשים שנה ויחשבהו לבן יוסף בן עלי׃
24
בן מתת בן לוי בן מלכי בן יני בן יוסף׃
25
בן מתתיה בן אמוץ בן נחום בן חסלי בן נגי׃
26
בן מחת בן מתתיה בן שמעי בן יוסף בן יודה׃
27
בן יוחנן בן רישא בן זרבלל בן שאלתיאל בן גרי׃
28
בן מלכי בן אדי בן קוסם בן אלמדם בן ער׃
29
בן יוסי בן אליעזר בן יורים בן מתת בן לוי׃
30
בן שמעון בן יהודה בן יוסף בן יונם בן אליקים׃
31
בן מליא בן מינא בן מתתה בן נתן בן דוד׃
32
בן ישי בן עובד בן בעז בן שלמון בן נחשון׃
33
בן עמינדב בן ארם בן חצרון בן פרץ בן יהודה׃
34
בן יעקב בן יצחק בן אברהם בן תרח בן נחור׃
35
בן שרוג בן רעו בן פלג בן עבר בן שלח׃
36
בן קינן בן ארפכשד בן שם בן נח בן למך׃
37
בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן׃
38
בן אנוש בן שת בן אדם בן אלהים׃