Ephésiens 5:16
מוקירים העת כי הימים רעים המה׃
Colossiens 4:5
התהלכו בחכמה עם אשר בחוץ והוקירו את העת׃
2 Thessaloniciens 3:11
כי שמענו שיש בכם אנשים המעקשים את דרכיהם ואינם עבדים מאומה ומבלים ימיהם בהבלים׃
2 Thessaloniciens 3:12
ואנשים כאלה נצוה אותם ונבקש מהם באדנינו ישוע המשיח לעבד בנחת למען יאכלו את לחמם׃
1 Timothée 5:13
ועוד בהיותן עצלות למדו לשוטט מבית לבית ולא לבד עצלות כי אף מפטפטות ורדפות אחר חדשות ומדברות את אשר לא יתכן׃
2 Timothée 2:16
אבל תרחק מדברי הבל הפסולים כי יוסיפו הרבות רשע׃
2 Timothée 2:17
ושיחתם כרקב תאכל סביב אשר מהם הומניוס ופיליטוס׃