Actes 15:33
ויהיו שם ימים אחדים וישלחום האחים בשלום אל השליחים׃
Exode 4:18
וילך משה וישב אל יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום׃
Juges 18:6
ויאמר להם הכהן לכו לשלום נכח יהוה דרככם אשר תלכו בה׃
1 Samuel 1:17
ויען עלי ויאמר לכי לשלום ואלהי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מעמו׃
1 Samuel 20:42
ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם יהוה לאמר יהוה יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם ויקם וילך ויהונתן בא העיר׃
1 Samuel 25:35
ויקח דוד מידה את אשר הביאה לו ולה אמר עלי לשלום לביתך ראי שמעתי בקולך ואשא פניך׃
1 Samuel 29:7
ועתה שוב ולך בשלום ולא תעשה רע בעיני סרני פלשתים׃
2 Rois 5:19
ויאמר לו לך לשלום וילך מאתו כברת ארץ׃
Marc 5:34
ויאמר אליה בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום וחיית מנגעך׃
Jean 14:27
שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת׃