Actes 17:27
למען יבקשו את האלהים אולי ימששהו וימצאהו אף כי איננו רחוק מכל אחד ממנו׃
Actes 17:28
כי בו אנחנו חיים ומתנועעים וקימים כאשר גם מקצת משורריכם אמרו אף ילידיו אנחנו׃
Psaumes 19:1-4
1
למנצח מזמור לדוד השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע׃
2
יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה דעת׃
3
אין אמר ואין דברים בלי נשמע קולם׃
4
בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם אהל בהם׃
Romains 1:19
יען אשר דעת האלהים גלויה בקרבם כי האלהים הודיעם אותה׃
Romains 1:20
כי מהותו הנעלמה היא כחו הנצחי ואלהותו מעת נברא העולם תודע במעשים ותראה לבלתי היות להם להתנצל׃
Psaumes 36:5-7
5
יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד שחקים׃
6
צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה׃
7
מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃
Psaumes 52:1
למנצח משכיל לדוד בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום׃
Psaumes 104:24-28
24
מה רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך׃
25
זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדלות׃
26
שם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשחק בו׃
27
כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו׃
28
תתן להם ילקטון תפתח ידך ישבעון טוב׃
Psaumes 145:9
טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו׃
Psaumes 145:15
עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו׃
Psaumes 145:16
פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון׃
Luc 6:35
אבל אהבו את איביכם והיטיבו והלוו מבלי תוחלת ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם לשכחי טובה ולרעים׃
Lévitique 26:4
ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו׃
Deutéronome 11:14
ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך׃
Deutéronome 28:12
יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה׃
1 Rois 18:1
ויהי ימים רבים ודבר יהוה היה אל אליהו בשנה השלישית לאמר לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה׃
Job 5:10
הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות׃
Job 37:6
כי לשלג יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו׃
Job 38:26-28
26
להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא אדם בו׃
27
להשביע שאה ומשאה ולהצמיח מצא דשא׃
28
היש למטר אב או מי הוליד אגלי טל׃
Psaumes 65:9-13
9
פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי כן תכינה׃
10
תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך׃
11
עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן׃
12
ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה׃
13
לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו׃
Psaumes 68:9
גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה׃
Psaumes 68:10
חיתך ישבו בה תכין בטובתך לעני אלהים׃
Psaumes 147:7
ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור׃
Psaumes 147:8
המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר׃
Esaïe 5:6
ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר׃
Jérémie 5:24
ולא אמרו בלבבם נירא נא את יהוה אלהינו הנתן גשם וירה ומלקוש בעתו שבעות חקות קציר ישמר לנו׃
Jérémie 14:22
היש בהבלי הגוים מגשמים ואם השמים יתנו רבבים הלא אתה הוא יהוה אלהינו ונקוה לך כי אתה עשית את כל אלה׃
Matthieu 5:45
למען תהיו בנים לאביכם שבשמים אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים וממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים׃
Jacques 5:17
אליהו אנוש אנוש היה כמנו והתפלל תפלה שלא יהיה מטר ולא היה מטר בארץ שלש שנים וששה חדשים׃
Jacques 5:18
וישב ויתפלל והשמים נתנו מטר והארץ הצמיחה את פריה׃
Deutéronome 8:12-14
12
פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת׃
13
ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה׃
14
ורם לבבך ושכחת את יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים׃
Néhémie 9:25
וילכדו ערים בצרות ואדמה שמנה ויירשו בתים מלאים כל טוב ברות חצובים כרמים וזיתים ועץ מאכל לרב ויאכלו וישבעו וישמינו ויתעדנו בטובך הגדול׃
Esaïe 22:13
והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות׃
1 Timothée 6:17
את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃