Actes 13:12
והשר כאשר ראה את המעשה האמין וישתומם על תורת האדון׃
Actes 18:12
ויהי בהיות גליון שר מדינת אכיא ויקומו היהודים כלם וחדו על פולוס ויביאהו אל כסא המשפט׃
Actes 19:38
לכן אם לדמטריוס ולחרשים אשר אתו דבר ריב עם איש הנה לנו ימי בית דין ושרי המדינה ויביאו אליהם את ריבם׃
Actes 17:11
ואלה היו נדיבים מאנשי תסלוניקי ויקבלו את הדבר בכל לב וידרשו בכתובים יום יום לדעת אם כן הוא הדבר׃
Actes 17:12
ויאמינו הרבה מהם וגם מן הנשים החשובות היוניות ומן האנשים לא מעט׃
Proverbes 14:8
חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה׃
Proverbes 14:15
פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשרו׃
Proverbes 14:18
נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת׃
Proverbes 18:15
לב נבון יקנה דעת ואזן חכמים תבקש דעת׃
Osée 14:9
מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי יהוה וצדקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם׃
1 Thessaloniciens 5:21
בחנו כל דבר ובטוב אחזו׃