Romains 6:9
באשר ידענו כי המשיח אחרי אשר נעור מן המתים לא ימות עוד והמות לא ישלט בו עוד׃
Esaïe 55:3
הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים׃
2 Samuel 7:14-16
14
אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן אשר בהעותו והכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם׃
15
וחסדי לא יסור ממנו כאשר הסרתי מעם שאול אשר הסרתי מלפניך׃
16
ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך כסאך יהיה נכון עד עולם׃
2 Samuel 23:5
כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה כי כל ישעי וכל חפץ כי לא יצמיח׃
Psaumes 89:2-4
2
כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכן אמונתך בהם׃
3
כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי׃
4
עד עולם אכין זרעך ובניתי לדר ודור כסאך סלה׃
Psaumes 89:19-37
19
אז דברת בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר על גבור הרימותי בחור מעם׃
20
מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו׃
21
אשר ידי תכון עמו אף זרועי תאמצנו׃
22
לא ישא אויב בו ובן עולה לא יעננו׃
23
וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף׃
24
ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו׃
25
ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו׃
26
הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי׃
27
אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ׃
28
לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו׃
29
ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים׃
30
אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון׃
31
אם חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו׃
32
ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם׃
33
וחסדי לא אפיר מעמו ולא אשקר באמונתי׃
34
לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה׃
35
אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב׃
36
זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי׃
37
כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה׃
Jérémie 33:15-17
15
בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ׃
16
בימים ההם תושע יהודה וירושלם תשכון לבטח וזה אשר יקרא לה יהוה צדקנו׃
17
כי כה אמר יהוה לא יכרת לדוד איש ישב על כסא בית ישראל׃
Jérémie 33:26-17
Ezechiel 34:23
והקמתי עליהם רעה אחד ורעה אתהן את עבדי דויד הוא ירעה אתם והוא יהיה להן לרעה׃
Ezechiel 34:24
ואני יהוה אהיה להם לאלהים ועבדי דוד נשיא בתוכם אני יהוה דברתי׃
Ezechiel 37:24
ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכלם ובמשפטי ילכו וחקתי ישמרו ועשו אותם׃
Ezechiel 37:25
וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם׃
Osée 3:5
אחר ישבו בני ישראל ובקשו את יהוה אלהיהם ואת דויד מלכם ופחדו אל יהוה ואל טובו באחרית הימים׃
Amos 9:11
ביום ההוא אקים את סכת דויד הנפלת וגדרתי את פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם׃
Zacharie 12:8
ביום ההוא יגן יהוה בעד יושב ירושלם והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדויד ובית דויד כאלהים כמלאך יהוה לפניהם׃