Actes 13:27
כי ישבי ירושלים וראשיהם יען אשר לא הכירהו מלאו במשפטם אשר שפטהו את דברי הנביאים הנקראים בכל שבת׃
Actes 2:23
אתו הנמסר על פי עצת האלהים הנחרצה וידיעתו מקום לקחתם ובידי רשעים הוקעתם והרגתם אתו׃
Actes 4:28
לעשות את אשר ידך ועצתך מקדם גזרה להיות׃
Luc 18:31-33
31
ויקח אליו את שנים העשר ויאמר להם הננו עלים ירושלימה וימלא כל הכתוב בידי הנביאים על בן האדם׃
32
כי ימסר לגוים ויהתלו בו ויתעללו בו וירקו בפניו׃
33
ואחרי הכותם אתו בשוטים ימיתוהו וביום השלישי קום יקום׃
Luc 24:44
ויאמר אליהם אלה הם הדברים אשר דברתי אליכם בעוד היותי עמכם כי המלא ימלא כל הכתוב עלי בתורת משה ובנביאים ובתהלים׃
Jean 19:28
ויהי מאחרי כן כאשר ידע ישוע כי עתה זה כלה הכל למען ימלא הכתוב כלו אמר צמאתי׃
Jean 19:30
ויקח ישוע את החמץ ויאמר כלה ויט את ראשו ויפקד את רוחו׃
Jean 19:36
כי כל זאת היתה למלאת הכתוב ועצם לא תשברו בו׃
Jean 19:37
ועוד כתוב אחר אמר והביט אליו את אשר דקרו׃
Matthieu 27:57-60
57
ויהי בערב ויבא איש עשיר מן הרמתים ושמו יוסף וגם הוא היה מתלמידי ישוע׃
58
ויגש אל פילטוס לשאל את גוית ישוע ויצו פליטוס כי תנתן לו׃
59
ויקח יוסף את הגויה ויכרך אותה בסדין טהור׃
60
וישימה בקבר החדש אשר חצב לו בסלע ויגל אבן גדולה על פתח הקבר וילך לו׃
Marc 15:45
וידע מפי שר המאה כי כן ויתן את גופתו מתנה ליוסף׃
Marc 15:46
והוא קנה סדין ויורד אתו ויכרכהו בסדין וישימהו בקבר חצוב בסלע ויגל אבן על פתח הקבר׃
Luc 23:53
ויורד אתה ויכרכה בסדינים וישימה בקבר חצוב בסלע אשר עדן לא הושם בו אדם׃
Jean 19:38-42
38
ויהי אחרי כן בא יוסף הרמתי והוא תלמיד ישוע אך בסתר מפני היהודים וישאל מאת פילטוס אשר יתנהו לשאת את גופת ישוע וינח לו פילטוס ויבא וישא את גופת ישוע׃
39
ויבא גם נקדימון אשר בא לפנים בלילה אל ישוע ויבא ערוב מר ואהלות כמאה ליטרין׃
40
ויקחו את גופת ישוע ויחתלוה בתכריכין עם הבשמים כאשר נהגים היהודים לקבר את מתיהם׃
41
ובמקום אשר נצלב שם היה גן ובגן קבר חדש אשר לא הושם בו איש עד עתה׃
42
שם שמו את ישוע כי ערב שבת היה ליהודים והקבר קרוב׃
1 Corinthiens 15:4
וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי כפי הכתובים׃