Actes 1:22
החל מטבילת יוחנן עד יום הלקחו מאתנו כי אחד מהם יהיה לעד עמנו על קומו מן המתים׃
Actes 10:37
אתם ידעתם את הדבר הנעשה בכל יהודה החל מן הגליל אחרי הטבילה אשר קרא אותה יוחנן׃
Actes 19:3
ויאמר אליהם על מה אפוא הטבלתם ויאמרו על טבילת יוחנן׃
Actes 19:4
ויאמר פולוס יוחנן הטביל בטבילת התשובה ואמר אל העם כי האמן יאמינו באשר יבוא אחריו והוא המשיח ישוע׃
Matthieu 3:1-11
1
בימים ההם בא יוחנן המטביל ויהי קרא במדבר יהודה לאמר׃
2
שובו כי מלכות השמים הגיעה׃
3
הלא זה הוא אשר נבא עליו ישעיהו הנביא לאמר קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
4
והוא יוחנן לבושו שער גמלים ואזור עור במתניו ומאכלו חגבים ודבש היער׃
5
ויצאו אליו ישבי ירושלים וכל יהודה וכל ככר הירדן׃
6
ויטבלו על ידו בירדן מתודים את חטאתם׃
7
ויהי כראותו רבים מן הפרושים והצדוקים נגשים לטבילתו ויאמר להם ילדי הצפעונים מי השכיל אתכם להמלט מן הקצף הבא׃
8
לכן עשו פרי הראוי לתשובה׃
9
ואל תחשבו בלבבכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכול האלהים להקים בנים לאברהם׃
10
וכבר הושם הגרזן על שרש העצים והנה כל עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע וישלך באש׃
11
הן אנכי טובל אתכם במים לתשובה והבא אחרי חזק הוא ממני אשר אינני כדי לשאת נעליו והוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃
Marc 1:2-8
2
ככתוב בנביאים הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך׃
3
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
4
ויהי יוחנן טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
5
ותצא אליו כל ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כלם על ידו בנהר הירדן מתודים את חטאתם׃
6
ויוחנן לבוש שער גמלים ואזור עור במתניו ואכל חגבים ודבש היער׃
7
ויקרא לאמר בוא יבא אחרי החזק ממני אשר אינני כדי לכרע ולהתיר את שרוך נעליו׃
8
אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבל אתכם ברוח הקדש׃
Luc 1:76
ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יהוה תלך לפנות את דרכיו׃
Luc 3:2
בימי הכהנים הגדולים חנן וקיפא היה דבר אלהים אל יוחנן בן זכריה במדבר׃
Luc 3:3-20
3
ויבא אל כל ככר הירדן ויקרא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
4
ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
5
כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה׃
6
וראו כל בשר את ישועת אלהים׃
7
ויאמר אל המון העם היצאים להטבל על ידו אתם ילדי הצפעונים מי הורה אתכם להמלט מפני הקצף הבא׃
8
לכן עשו פרי הראוי לתשובה ואל תדמו בנפשכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכל האלהים להקים בנים לאברהם׃
9
וכבר הושם הגרזן על שרש העצים והנה כל עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע והשלך באש׃
10
וישאלהו המון העם לאמר מה אפוא נעשה׃
11
ויען ויאמר אליהם מי אשר לו כתנות שתים הוא יחלק לאשר אין לו ומי אשר לו מזון ככה יעשה גם הוא׃
12
ויבאו גם מוכסים להטבל ויאמרו אליו רבי מה נעשה׃
13
ויאמר אליהם אל תגבו יותר מחקכם׃
14
וישאלהו גם אנשי הצבא לאמר ואנחנו מה נעשה ויאמר אליהם איש אל תזעזעו ואל תלשינו איש ויהי די לכם בשכרכם׃
15
ויהי כאשר חכה העם וכלם חשבים בלבם לאמר אולי יוחנן הוא המשיח׃
16
ויען יוחנן ויאמר לכלם הן אני טובל אתכם במים אבל בוא יבוא החזק ממני אשר אינני כדי להתיר את שרוך נעליו הוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃
17
אשר המזרה בידו להבר את גרנו ויאסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה׃
18
וכן עוד דברים אחרים הרבה בשר וגם הזהיר את העם׃
19
והורדוס שר רבע המדינה אשר הוכח על ידו על אדות הורודיה אשת אחיו פילפוס ועל אדות כל הרע אשר עשה הורדוס׃
20
הוסיף על כל אלה גם את זאת ויסגר את יוחנן במשמר׃
Jean 1:6-8
6
ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן׃
7
הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כלם על ידו׃
8
הוא לא היה האור כי אם להעיד על האור׃
Jean 1:15-18
15
ויוחנן מעיד עליו ויקרא לאמר הנה זה הוא אשר אמרתי עליו הבא אחרי היה לפני כי קדם לי היה׃
16
וממלואו לקחנו כלנו חסד על חסד׃
17
כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃
18
את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע׃
Jean 3:25-36
25
ויהי ריב בין תלמידי יוחנן ובין היהודים על דבר הטהרה׃
26
ויבאו אל יוחנן ויאמרו אליו רבי האיש אשר היה עמך בעבר הירדן ואשר העידת לו הנו טבל וכלם באים אליו׃
27
ויען יוחנן לא יוכל איש לקחת דבר בלתי אם נתן לו מן השמים׃
28
ואתם עדי כי אמרתי אנכי אינני המשיח רק שלוח אני לפניו׃
29
אשר לו הכלה הוא החתן ורע החתן העמד ושמע אתו שמוח ישמח לקול החתן הנה שמחתי זאת עתה שלמה׃
30
הוא יגדל הלוך וגדל ואני אחסר הלוך וחסור׃
31
הבא ממעל נעלה על כל ואשר מארץ מארץ הוא ומארץ ידבר הבא משמים נעלה על כל׃
32
ואת אשר ראה ושמע את זאת יעיד ואין מקבל עדותו׃
33
ואשר קבל עדותו חתום חתם כי האלהים אמת׃
34
כי את אשר שלחו אלהים דברי אלהים ידבר כי לא במדה נתן אלהים את הרוח׃
35
האב אהב את בנו ואת כל נתן בידו׃
36
כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו׃
Jean 5:33-36
33
אתם שלחתם אל יוחנן והוא העיד על האמת׃
34
ואני אינני לקח עדות מאדם אך אמרתי זאת למען תושעון׃
35
הוא היה הנר הדלק והמאיר ואתם רציתם לשוש כשעה לאורו׃
36
ואני יש לי עדות גדולה מעדות יוחנן כי המעשים אשר נתן לי אבי להשלימם המעשים האלה אשר אני עשה מעידים עלי כי האב שלחני׃