Actes 11:22-24
22
וישמע הדבר באזני הקהלה אשר בירושלים וישלחו את בר נבא אל אנטיוכיא׃
23
ויבא שמה וישמח כראתו את חסד האלהים ויזהר את כלם לדבקה באדון בלב נכון׃
24
כי איש טוב היה ומלא רוח הקדש ואמונה ויאספו לאדון עם רב׃
Actes 14:26
ומשם באו באניה אל אנטיוכיא אשר נמסרו שם לחסד אלהים על המלאכה אשר מלאו אתה׃
Actes 14:27
ובבאם שמה הקהילו את העדה ויגידו את כל אשר עשה אתם האלהים ואת אשר פתח לגוים פתח האמונה׃
Actes 11:25-27
25
וילך בר נבא משם אל טרסוס לבקש את שאול וימצא אתו ויביאהו אל אנטיוכיא׃
26
ויהיו ישבים יחד בקהלה שנה תמימה ומלמדים עם רב אז הוחל באנטיוכיא לקרא את התלמידים בשם משיחיים׃
27
ויהי בימים ההם ויבאו נביאים מירושלים אל אנטיוכיא׃
Actes 15:35
ופולוס ובר נבא ישבו באנטיוכיא וילמדו ויבשרו את דבר יהוה המה וגם רבים אחרים עמם׃
Romains 12:6
ויש לנו מתנות שנות כפי החסד הנתן לנו אם נבואה תהי כפי מדת האמונה׃
Romains 12:7
ואם לאיש שמוש יעמל בשמוש ואם מורה בהוראה׃
1 Corinthiens 12:28
ומהם שם האלהים בקהל ראשונה לשליחים ושנית לנביאים ושלישית למלמדים ויתן גבורות אף מתנות הרפאות ועזרים ומנהיגים ומיני לשנות׃
1 Corinthiens 12:29
הכלם שליחים אם כלם נביאים או כלם מלמדים הכלם עשי גבורות׃
1 Corinthiens 14:24
אבל אם יתנבאו כלם ובא איש לא מאמין או הדיוט אז יוכח על ידי כלם וידון על ידי כלם׃
1 Corinthiens 14:25
ובכן יגלו תעלמות לבבו ויפל על פניו וישתחוה לאלהים ויודה בקול כי באמת האלהים בקרבכם׃
Ephésiens 4:11
והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רעים ומלמדים׃
1 Thessaloniciens 5:20
את הנבואות לא תמאסו׃
Actes 4:36
ויוסף אשר כנוהו השליחים בשם בר נבא פרושו בן הנחמה איש לוי אשר נולד בארץ כתים׃
Actes 11:22-26
22
וישמע הדבר באזני הקהלה אשר בירושלים וישלחו את בר נבא אל אנטיוכיא׃
23
ויבא שמה וישמח כראתו את חסד האלהים ויזהר את כלם לדבקה באדון בלב נכון׃
24
כי איש טוב היה ומלא רוח הקדש ואמונה ויאספו לאדון עם רב׃
25
וילך בר נבא משם אל טרסוס לבקש את שאול וימצא אתו ויביאהו אל אנטיוכיא׃
26
ויהיו ישבים יחד בקהלה שנה תמימה ומלמדים עם רב אז הוחל באנטיוכיא לקרא את התלמידים בשם משיחיים׃
Actes 11:30-26
Actes 12:25
וישובו בר נבא ושאול מירושלים אחרי כלותם את השמוש ויקחו אתם את יוחנן המכנה מרקוס׃
1 Corinthiens 9:6
אם לי לבדי ולבר נבא לא נתנה רשות להבטל ממלאכה׃
Galates 2:9
וכאשר ידעו יעקב וכיפא ויוחנן הנחשבים לעמודים את החסד הנתן לי נתנו לי ולבר נבא את יד ימינם ונאות כי נלך אנחנו לגוים והמה למולים׃
Galates 2:13
ויכחשו עמו גם שאר היהודים עד כי בר נבא גם הוא נדח אחרי כחשם׃
Actes 11:20
ויהי בתוכם אנשי קפרוס וקוריני אשר באו אל אנטיוכיא וידברו גם אל היונים ויבשרו אתם את האדון ישוע׃
Romains 16:21
טימותיוס חברי ולוקיוס ויסון וסוספטרוס קרובי שאלים לשלומכם׃
Matthieu 14:1-10
1
בעת ההיא שמע הורדוס שר רבע המדינה את שמע ישוע׃
2
ויאמר אל נעריו זה הוא יוחנן המטביל והוא קם מן המתים על כן הגבורות פעלות בו׃
3
כי הורדוס תפש את יוחנן ויאסרהו וישימהו בבית הסהר בגלל הורודיה אשת פילפוס אחיו׃
4
כי יוחנן אמר אליו לא נכון היתה לך לאשה׃
5
ויבקש המיתו אך ירא את ההמון כי לנביא חשבו אתו׃
6
ויהי ביום הלדת הורדוס ותרקד בת הורודיה בתוכם ותיטב בעיני הורדוס׃
7
וישבע לה ויאמר מה תשאל נפשך ואתן לך׃
8
ואמה שמה את הדברים בפיה ותשאל לאמר תנה לי פה בקערה את ראש יוחנן המטביל׃
9
ויעצב המלך אך בעבור השבועה והמסבים עמו צוה לתת לה׃
10
וישלח וישא את ראש יוחנן מעליו בבית הסהר׃
Luc 3:1
בשנת חמש עשרה למלכות הקיסר טיבריוס בהיות פונטיוס פילטוס הגמון ביהודה והורדוס שר רבע על הגליל ואחיו פילפוס שר רבע על מדינות יטור וטרכונה ולוסניס שר רבע על אבילין׃
Luc 3:19
והורדוס שר רבע המדינה אשר הוכח על ידו על אדות הורודיה אשת אחיו פילפוס ועל אדות כל הרע אשר עשה הורדוס׃
Luc 3:20
הוסיף על כל אלה גם את זאת ויסגר את יוחנן במשמר׃
Luc 13:31
ביום ההוא נגשו מן הפרושים ויאמרו אליו צא ולך מזה כי הורדוס מבקש להרגך׃
Luc 13:32
ויאמר אליהם לכו ואמרו אל השועל הזה הנני מגרש שדים ופעל רפואות היום ומחר ובשלישי אבא עד קצי׃
Luc 23:7-11
7
וכאשר ידע כי מממשלת הורדוס הוא שלחו אל הורדוס אשר היה גם הוא בירושלים בימים האלה׃
8
וישמח הורדוס עד מאד כראותו את ישוע כי מימים רבים אוה לראת אתו על כי שמע את שמעו ויקו לראת אות אשר יעשה׃
9
וירב לשאל אותו והוא לא השיב אתו דבר׃
10
ויעמדו הכהנים הגדולים והסופרים ויתחזקו לדבר עליו שטנה׃
11
ויבז אתו הורדוס עם צבאותיו ויהתל בו וילבש אותו בגד זהורית וישלחהו אל פילטוס׃
Philippiens 4:22
כל הקדשים שאלים לשלומכם וביותר אלה אשר מבית הקיסר׃
Actes 13:9
ושאול הנקרא גם פולוס מלא רוח הקדש ויסתכל בו׃
Actes 8:1-3
1
ושאול גם הוא היה רצה בהרגתו ותהי ביום ההוא רדיפה גדולה על הקהלה אשר בירושלים ויפצו כלם בערי יהודה ושמרון לבד מן השליחים׃
2
וישאו אנשים חסידים את אסטפנוס ויקברהו ויספדו עליו מספד גדול׃
3
ושאול החריב את הקהלה וישוטט בבתים ויסחב משם אנשים ונשים ויסגירם לכלא׃
Actes 9:1
ושאול עודנו יפח זעם ורצח על תלמידי האדון ויבא אל הכהן הגדול׃