Génèse 22:14
ויקרא אברהם שם המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה׃
Deutéronome 32:26
אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם׃
1 Samuel 23:26
וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עטרים אל דוד ואל אנשיו לתפשם׃
1 Samuel 23:27
ומלאך בא אל שאול לאמר מהרה ולכה כי פשטו פלשתים על הארץ׃
Psaumes 3:5
אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני׃
Psaumes 3:6
לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי׃
Psaumes 4:8
בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃
Esaïe 26:3
יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃
Esaïe 26:4
בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים׃
Philippiens 4:6
אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃
Philippiens 4:7
ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃
Hébreux 13:6
על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃
Actes 21:33
ויגש שר האלף ויחזק בו ויצו לאסרו בנחשתים וישאל מי הוא זה ומה עשה׃
Actes 28:20
ובעבור זאת קראתי לכם לראותכם ולדבר עמכם כי בגלל תקות ישראל אסור אני בכבל הזה׃
Jérémie 40:4
ועתה הנה פתחתיך היום מן האזקים אשר על ידך אם טוב בעיניך לבוא אתי בבל בא ואשים את עיני עליך ואם רע בעיניך לבוא אתי בבל חדל ראה כל הארץ לפניך אל טוב ואל הישר בעיניך ללכת שמה לך׃
Ephésiens 6:20
למען אדבר בה בבטחה כאשר מטל עלי לדבר׃
2 Timothée 1:16
יתן האדון רחמים לבית אניסיפורוס כי פעמים רבות השיב את נפשי ולא בוש ממוסרי׃
Actes 5:23
את בית האסורים מצאנו סגור ומסגר והשמרים עמדים על הדלתות וכאשר פתחנו לא נמצא בו אדם׃
Matthieu 28:4
ומפחדו נבהלו השמרים ויהיו כמתים׃