Actes 11:29
ויועצו התלמידים לשלח איש איש מאשר תשיג ידו לעזרת האחים הישבים ביהודה׃
Actes 11:30
וכן גם עשו וישלחו אל הזקנים על ידי בר נבא ושאול׃
Actes 13:1-3
1
ואנשים נביאים ומלמדים היו באנטיוכיא בקהלה אשר בה בר נבא ושמעון הנקרא ניגר ולוקיוס הקוריני ומנחם אשר גדל עם הורדוס שר הרבע ושאול׃
2
ויהי בשרתם את יהוה ובצומם ויאמר רוח הקדש הבדילו לי את בר נבא ואת שאול למלאכה אשר קראתים לה׃
3
ויצומו ויתפללו ויסמכו את ידיהם עליהם וישלחום׃
Actes 13:5
ויבאו אל עיר סלמיס ויגידו את דבר האלהים בבתי הכנסיות אשר ליהודים ויהי להם גם יוחנן למשרת׃
Actes 13:13
ויצאו פולוס והאנשים אשר אתו מפפוס וירדו באניה ויבאו אל פרגי אשר בפמפוליא ויעזב אתם יוחנן וישב ירושלים׃
Actes 15:37
ובר נבא יעץ לקחת אתם את יוחנן המכנה מרקוס׃
Actes 12:12
הוא חשב כזאת והוא בא עד בית מרים אם יוחנן המכנה מרקוס אשר נקהלו שם רבים והם מתפללים יחד׃
1 Pierre 5:13
חברתכם אשר בבבל הנבחרה אתכם ומרקוס בני שאלים לשלומכם׃