Actes 26:24
ויהי הוא מצטדק כזאת ויען פסטוס בקול גדול לאמר הנך משתגע פולוס רב הלמוד הביאך לידי שגעון׃
Job 9:16
אם קראתי ויענני לא אאמין כי יאזין קולי׃
Marc 16:11
וכאשר שמעו כי חי ונראה אליה לא האמינו לה׃
Marc 16:14
ובאחרנה נראה לעשתי העשר בהיותם מסבים ויחרף חסרון אמונתם וקשי לבבם אשר לא האמינו לראים אתו נעור מן המתים׃
Luc 24:11
ויהיו דבריהן כדברי ריק בעיניהם ולא האמינו להן׃
Génèse 48:16
המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ׃
Matthieu 18:10
ראו פן תבזו אחד wקטנים האלה כי אמר אני לכם כי מלאכיהם ראים תמיד את פני אבי שבשמים׃
Luc 24:37
והמה חתו ונבעתו ויחשבו כי רוח ראו׃
Luc 24:38
ויאמר אליהם מה זה אתם נבהלים ועל מה זה מחשבות עלות בלבבכם׃